سوالات رانندگی کالیفرنیا

برخورد با رانندگان پرخاشگ

رانندگی پرخاشگرانه باعث مشکالت ...
سوالات رانندگی کالیفرنیا

پیچها

در پیچ ها نیروی گریز از مرکز ...

سرعتهای ترافیک

احتمال رویداد تصادفهای جادهای ...

آب روی جاده

هنگامی که مقدار اب روی جاده ...

جادههای لغزنده

با دیدن اولین نشانه باران سرعت ...

بادهای قوی

بادهای شدید به هنگام رانندگی ...

رانندگی در تاریکی

رانندگی در شب سختتر و خطرناکتر ...

جادههای زیر آب رفته

جمع شدن اب زیاد بر سطح جاده ...

ایمنی تایر

یکی از مهمترین مؤلفههای ...

رانندگی سبز

رانندگی سبز و یا رانندگی ...

خطرات دیگر

تمامی وسایل نقلیهای که از سوخت ...

منحرف شدن از مسیر

اگر چرخهای شما از مسیر منحرف ...

لغزیدن هنگام سرعت گرفتن

لغزیدن هنگام شتاب گرفتن هنگامی ...

خرابی پدال گاز

اگر پدال گاز گیر کرد به صورت ...

قفل فرمان

هرگز سوئیچ خودرویی که در حال ...

علل تصادفات

اصلیترین علل تصادفات این موارد ...

تصادف کردن

اگر تصادف کردید: – باید ...

گزارش تصادف

در صورت تصادف، مراتب را طی ۱۰ ...

در مسیرهای راه آهن

اگر خودروی شما در مسیر راه آهن ...

دید

به منظور رانندگی بیخطر باید ...

شنوایی

صدای بوق، آژیر یا صدای تایر ...

مصرف دارو

به خاطر داشته باشید که کلیه ...

سالمت و احساسات

احساسات میتوانند بر نحوه ...

شرایطی که پزشکان باید گزا

پزشکان و جراحان موظفند بیماران ...

اجرای مستقیم

هنگام رانندگی در کالیفرنیا شما ...

مسئولیت مالی

قانون مسئولیت مالی اجباری ...

مقررات مربوط به بیمه

قانون میگوید در زمان رانندگی ...

جریمه شدن

اگر پلیس شما را متوقف و به ...

فرار از پلیس

راننده هر وسیله نقلیهای در ...

تعلیق یا لغو

در صورتی که تعداد تخلفات ناشی ...

محرمانه بودن پرونده

بیشتر اطالعات موجود در پرونده ...

تخریب/دیوار نویسی &;

قانون کالیفرنیا به دادگاهها ...

خودروهای خارج از ایالت

خودروهای ثبت شده در ایاالت یا ...

No post found

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است
به بالای صفحه بردن