0 votes
0 answers
184 views
یکی از دوستانم دو بار پرمت را ناموفقانه سپری کرد، چه اتفاقی می افتد اگر برای بار سوم ناکام شود؟
  • نیلاب احمدی asked 5 ماه ago
  • last active 5 ماه ago
Showing 2 results