+1 916 237 7151 info@farsidmv.com

عضویت ماهوار

همیش رایگان
$۰.۰۰

0

برنامه رایگان

۴۰ سوال آزمون آسان

۲۰۰ سوال آزمون متوسط

امتحان پیش جواز (پرمت)

مقالات رانندگی

ویدیوهای آموزشی

حمایه خطای فنی

برنامه یک ماهه
$۹.۹۹

0

برنامه یک ماهه

۲۰۰ سوال آزمون آسان

۲۰۰ سوال آزمون متوسط

امتحان پیش جواز (پرمت)

مقالات رانندگی

ویدیوهای آموزشی

حمایه خطای فنی

برنامه سه ماهه
$۲۳.۹۹

20

برنامه سه ماهه

۲۰۰ سوال آزمون آسان

۲۰۰ سوال آزمون متوسط

امتحان پیش جواز (پرمت)

مقالات رانندگی

ویدیوهای آموزشی

حمایه خطای فنی

برنامه شش ماهه
$۳۵.۹۹

40

برنامه شش ماهه

۲۰۰ سوال آزمون آسان

۲۰۰ سوال آزمون متوسط

امتحان پیش جواز (پرمت)

مقالات رانندگی

ویدیوهای آموزشی

حمایه خطای فنی

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است
Share This