+1 916 237 7151 info@farsidmv.com

 

همشهری عزیز ساکن کالیفرنیا، شما اگر رانندهای هستید که برای دههها پشت فرمان نشستهاید یا نوجوانی که مجوز مشروط خود را دریافت میکنید، اداره وسایل نقلیه موتوری کالیفرنیا Department California( (Vehicles Motor of موظف است اطمینان حاصل کند هر شخصی که یک گواهینامه رانندگی دارد، از قوانین جاده اطالع دارد و به صورت ایمن رانندگی میکند. بیش از 27 میلیون راننده دارای گواهینامه در ایالت بزرگ ما وجود دارد و هدف ما برای همه آنها و نیز پیادهها و دوچرخهسوارانی که به صورت مشترک از جاده استفاده میکنند – این است که هر روز سالم به خانه بازگردند. این کتابچه رانندگان کالیفرنیا (Handbook Driver (راهنمای انتظارات از رانندگان و مسئولیتهای آنان است. اهالی کالیفرنیا هنگامی که امسال گواهینامه رانندگی خود را تمدید میکنند یا یک گواهینامه جدید میگیرند، میتوانند برای یک کارت »ID REAL »سازگار به صورت فدرال درخواست بدهند. یک کارت ID REAL DMV یا مدرک شناسایی دیگر مورد تایید فدرال، از تاریخ 1 اکتبر 2020 برای سوار شدن به هواپیمای یک پرواز داخلی الزم خواهد بود. وبسایت DMV فواید و ملزومات یک کارت ID REAL ،از جمله مدارک الزم برای درخواست، را توضیح میدهد. امیدواریم این مدارک قابل چاپ، به تسریع مراجعه شما به اداره کمک کنند. DMV با بهروزرسانی منابع موجود آنالین، در حال بهبود خدمات مشتریان است. با مراجعه به gov.ca.dmv ،میتوانید به یک نسخه دیجیتال از این کتاب دستی و نیز امتحانات تمرینی، پرسشهای متداول و دیگر مطالب برای آموزش و افزایش توانایی رانندگی خود دست پیدا کنید. از آنجاییکه مهم نیست شما یک راننده باتجربه هستید یا یک مبتدی، ما همگی از عادتهای رانندگی خوب سود میبریم. با آرزوی سفری امن برای شما،

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است