+1 916 237 7151 info@farsidmv.com

 

صندلی خود را قبل از بستن کمربند ایمنی تنظیم کنید. صندلی باید به اندازه کافی باال باشد تا بتوانید جاده را ببینید. اینههای عقب و کناری را قبل از شروع رانندگی تنظیم کنید. اگر خودروی شما دارای اینه روز/شب است، طریقه استفاده از ان را یاد بگیرید. حالت شب اینه درخشش نور چراغهای خودروهای پشت سر را کاهش داده و به شما کمک میکند بهتر ببینید.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است