+1 916 237 7151 info@farsidmv.com
جاده  سر بالایی یا پر پیچ و خم

جاده سر بالایی یا پر پیچ و خم

هرگز مشخص نیست که چه چیزی در ان سمت تپه پر شیب یا پیچ تند قرار دارد. هنگامی که به تپه یا پیچ میرسید، سرعت خود را کاهش دهید تا بتوانید در صورت بروز خطر توقف کنید. با سرعتی حرکت کنید که بتوانید توقف کنید. هر گاه دید شما توسط یک تپه و یا پیچ محدود شد، باید فرض کنید که وسیله نقلیه دیگری در جلوی شما قرار دارد )در حرکت است(. تنها در صورتی اقدام به سبقت از وسیله نقلیه دیگر کنید که مطمئن هستید فاصله شما تا پیچ بعدی ۱/۳ مایل است، این میزان فاصله برای سبقت گرفتن بدون خطر مورد نیاز است. هنگامی که به پیچ یا به باالی تپه میرسید در سمت چپ جاده رانندگی نکنید چون نمیتوانید جلوی خود را به مقدار کافی مشاهده کرده و از ایمن بودن سبقت مطلع شوید.

تمیز نگاه داشتن پنچره و اینه ها

تمیز نگاه داشتن پنچره و اینه ها

 

توقفهای ترافیکی توسط نیروهای انتظامی در موارد زیر استفاده میشوند:
– کند کردن یا توقف عبور و مرور برای برداشتن موارد خطرناک از جاده.
– انجام عملیات اورژانس.
– پیش گیری از برخوردهای ترافیکی در مه سنگین یا ترافیک غیرعادی سنگین.
در هنگام جداسازی ترافیک، مامور مربوطه چراغهای اضطراری عقب را روشن میکند، سرعت خودرو کاهش میدهد و به صورت مارپیچ در خطوط ترافیکی حرکت میکند. برای کمک به مامور در ترمزهای ترافیکی به صورت زیر عمل کنید:
– فالشرهای اورژانس خود را برای هشدار به رانندگان دیگر در مورد خطری که در جلو قرار دارد روشن کنید.
– سرعت خود را به آرامی کاهش دهید. سرعت خود را ناگهانی کاهش ندهید مگر اینکه برای جلوگیری از برخورد ضروری باشد. سرعت خود را به اندازهمامور انتظامی کاهش دهید و فاصلهای امن را با خودرو گشتی که جلو شما قرار دارد حفظ کنید.
– سعی نکنید از خودرو گشت عبور کنید. تا زمانی که خودرو گشت چراغهای اضطراری خود را خاموش نکرده است و شرایط ترافیک جلو به سرعت عادی بازنگشته است سرعت خود را افزایش ندهید.

تنظیم صندلی و اینه ها

تنظیم صندلی و اینه ها

 

صندلی خود را قبل از بستن کمربند ایمنی تنظیم کنید. صندلی باید به اندازه کافی باال باشد تا بتوانید جاده را ببینید. اینههای عقب و کناری را قبل از شروع رانندگی تنظیم کنید. اگر خودروی شما دارای اینه روز/شب است، طریقه استفاده از ان را یاد بگیرید. حالت شب اینه درخشش نور چراغهای خودروهای پشت سر را کاهش داده و به شما کمک میکند بهتر ببینید.

ایمنی تایر

ایمنی تایر

 

یکی از مهمترین مؤلفه های رانندگی بدون خطر وضعیت تایرها میباشد. در اینجا بعضی از نکات مفید در مورد طریقه نگهداری از تایرها
ارایه شده است:

هر نوع پارگی یا برآمدگی را در دیواره کناری تایر کنترل کنید، عمق عاج را کنترل کنید و مطمئن شوید که فشار تایر شما در محدوده درست است، آن هم با مراجعه به دفترچه راهنمای مالک یا نشانگر پوند بر اینچ مربع (PSI در درون لبه داخلی درب وسیله نقلیه. 

میتوانید از سکه یک پنی برای آزمودن کیفیت آج تایرها استفاده کنید
– سکه را از طرفی که سر ابراهام لینکلن دیده شود نگه دارید. این سکه را طوری ً در معرض دید باشد. بین انگشتان دست خود بگیرید که سر او به سمت شما و کامال
– سکه را در حالتی که قسمت سر به سمت تایر است در عمیقترین شیار اج تایر وسیله نقلیه قرار دهید. اگر سر ابراهام لینکلن هنوز به طور کامل دیده میشود تایرها باید تعویض شود.

 

رانندگی سبز

رانندگی سبز

dl600F Page 103
6364896 preview

رانندگی سبز و یا رانندگی “هوشمند”، مجموعهای از فعالیتها و تکنیکهای است که برای به حداکثر رساندن بهره وری سوخت خودرو و کم کردن آلودگی با بهبود عادات رانندگی و تعمیر به موقع خودرو صورت میگیرد. بنا به اعالم آژانس حفاظت محیط زیست ایاالت متحده (EPA, Agency Protection Environmental. S.U…« ،(حوزه حمل و نقل، بیشترین بخش انتشار گازهای گلخانهای را باعث میشود.« نکات ساده زیر را میتوانید به منظور رانندگی سبز استفاده کنید: رفتار– به شکل مالیم سرعت خود را کاهش یا افزایش دهید و سرعت میانگین خود را همیشه یکنواخت نگه دارید. نگهداری– با نگه داشتن فشار مناسب درون چرخها، تعویض به موقع روغن و کنترل فیلترها، از خودرو خود به شکل درست نگهداری کنید

وزن– وزن اضافی را با خالی کردن صندوق و یا برداشتن باربند باالی سقف کم کنید. برای کاهش بیشتر گازهای گلخانه ای، یک وسیله نقلیه با آالیندگی صفر را با نیروی محرکه الکتریکی یا هیدروژنی در نظر بگیرید. خودروهای الکتریکی قابل اتصال به صورت شبانه در خانه یا در یک ایستگاه شارژ عمومی یا محل کار شارژ میشوند. خودروهای الکتریکی سلولی با سوخت هیدروژن در ایستگاههای عمومی هیدروژن سوختگیری میکنند. هر دو گاز گلخانهای از اگزوز منتشر نمیکنند، تعویض روغن الزم ندارند، اقتصاد سوخت عالی دارند و حداقل نگهداری نیاز دارند.
نکته: برای معلومات بیشتر به این سایت مراجعه کنید gov.FuelEconomy.www . رانندگی سبز توسط دفتر حمل و نقل و کیفیت هوا و سازمان حفاظت محیط زیست (Quality Air and Transportation of Office (ایاالت متحده ترویج میشود.

خطرات دیگر

خطرات دیگر

road sign auto slope 663365
6364791 preview

تمامی وسایل نقلیهای که از سوخت بنزین استفاده میکنند مونوکسید کربن تولید میکنند. مونوکسیدکربن گازی بدون بو،مرگ اور است که از لوله اگزوز وسیله نقلیه خارج میشود. عالیم مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شامل: خستگی، خمیازه کشیدن، سرگیجه، تهوع، سردرد و یا وز وز گوش میباشد. شما می توانید با بررسی متناوب لولههای اگزوز از بروز مسمومیت گاز مونوکسیدکربن خودداری کنید. همچنین به هنگام روشن کردن موتور و یا در هنگام رانندگی و یا به هنگام پارک وسیله نقلیه در حالی که موتور روشن است، حداقل یکی از پنجرهها را کمی باز کنید. هرگز موتور وسیله نقلیه را در هنگامی که درهای پارکینگ خودرو بسته است روشن نکنید.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است