10/16/2020
سوالات رانندگی کالیفرنیا

لغزیدن هنگام سرعت گرفتن

لغزیدن هنگام شتاب گرفتن هنگامی رخ میدهد که چرخها اصطکاک خود با سطح جاده را از دست میدهند. برای حفظ کنترل خودرو هنگام لیز خوردن ترمز […]
10/16/2020
سوالات رانندگی کالیفرنیا

لغزیدن با چرخهای قفل شده

  این نوع لیز خوردن معموال به دلیل ترمز شدید در سرعتهای باال و قفل شدن چرخ ایجاد میشود. هر طرف که فرمان را بچرخانید وسیله […]
10/16/2020
gas pedal

خرابی پدال گاز

  اگر پدال گاز گیر کرد به صورت زیر عمل کنید: ۱ .دنده را در وضعیت خالص قرار دهید. ۲ .ترمز بگیرید. ۳ .به جاده نگاه […]
10/16/2020
engine on off switch1

قفل فرمان

هرگز سوئیچ خودرویی که در حال حرکت است را در حالت ”قفل« قرار ندهید، زیرا در این حالت فرمان قفل شده و کنترل خودرو را از […]
10/16/2020
سوالات رانندگی کالیفرنیا

علل تصادفات

  اصلیترین علل تصادفات این موارد هستند:– فعالیتهای پرت کننده حواس راننده.– سرعت غیرمجاز.– رانندگی در طرف نادرست جاده.– دورزدنهای نادرست.– پیروی نکردن از قوانین مربوط […]
10/16/2020
سوالات رانندگی کالیفرنیا

تصادف کردن

  اگر تصادف کردید:– باید خودرو را متوقف کنید. ممکن است کسی مصدوم شده و به کمک شما نیاز داشته باشد. در صورت توقف نکردن ممکن […]
10/16/2020
سوالات رانندگی کالیفرنیا

گزارش تصادف

  در صورت تصادف، مراتب را طی ۱۰ روز به اداره وسایل نقلیه موتوری (DMV (اطالعدهید اگر:- وارد آمدن بیش از ۱۰۰۰ دالر خسارت به اموال […]
10/16/2020
سوالات رانندگی کالیفرنیا

نکات ایمنی در بزرگراه ها

  بر اساس CHP ،در صورت از کار افتادن خودروی شما در بزرگراه: خودرو را با احتیاط به شانه سمت راست هدایت کنید. اگر مجبور هستید […]
10/16/2020
سوالات رانندگی کالیفرنیا

در مسیرهای راه آهن

  اگر خودروی شما در مسیر راه آهن متوقف یا به هر صورت خاموش شده و مسیر را مسدود کرده باشد، هیچ تصادف یا صدمهای وجود […]
gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
نسخه برداری و تکثیر ممنوع است