10/16/2020
دید

دید راننده

به منظور رانندگی بیخطر باید توانایی بینایی خوبی داشته باشید )به بخش توانایی بینایی در صفحه ۲۰ مراجعه کنید(. اگر نمیتوانید به وضوح ببینید، نمیتوانید فاصله […]
10/16/2020
شنوایی راننده

شنوایی راننده

  صدای بوق، آژیر یا صدای تایر میتواند هشدار خطر باشد. گاهی اوقات ممکن است صدای خودرویی – به ویژه زمانی که در نقاط کور شماست […]
10/16/2020
خواب آلود

خستگی یا خوابآلودگی

  خستگی یا خواب آلودگی ممکن است بر بینایی شما اثر بگذارد و زمان واکنش را نسبت به خطرات طوالنی کند. اگر خسته یا خواب آلود […]
10/16/2020
سوالات رانندگی کالیفرنیا

مصرف دارو

  به خاطر داشته باشید که کلیه داروها، داروهای تجویزی یا بدون نسخه دارای خطرات احتمالی بوده و میتوانند رانندگی شما را تحت تأثیر قرار دهند. […]
10/16/2020
پرخاشگر

احساسات

احساسات میتوانند بر نحوه رانندگیتان تأثیر بگذارند. اجازه ندهید احساساتتان بر رانندگی ایمن شما غلبه کند. از قوه تشخیص، عقل سلیم و ادب خود در هنگام […]
10/16/2020
راپور دکتور

گزارش پزشکان

  پزشکان و جراحان موظفند بیماران ۱۴ سال به باال یا سالمند را که مبتال به کاهش هوشیاری، آلزایمر یا اختالالت مربوطه هستند )قانون سالمت و […]
10/16/2020
سوالات رانندگی کالیفرنیا

مشروبات الکلی/مواد مخدر

  مشروبات الکلی و/یاموادمخدر قدرت تصمیمگیری شما راکاهش میدهد. قدرت تصمیمگیری یا عقل تضعیفشده بر روی واکنش شما نسبت به صداها و آنچه که میبینید تأثیر […]
10/16/2020
سوالات رانندگی کالیفرنیا

استفاده یا داشتن مشروب الکلی یا فراورده های ماریوانا

  قانون درباره استفاده یا داشتن مشروب الکلی یا فراوردههای ماریجوانا در یک وسیله نقلیه در بزرگراه یا خارج از آن بسیار سختگیر است. نوشیدن هر […]
10/16/2020
سوالات رانندگی کالیفرنیا

رانندگان تمام گروه های سنی

  رانندگی پس از مصرف بیش از حد هر نوع الکل )شامل داروهایی نظیر شربت سرفه( یا مصرف هر گونه دارو )شامل داروهای تجویز شده( یا […]
gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
نسخه برداری و تکثیر ممنوع است