+1 916 237 7151 info@farsidmv.com
هنگام توقیف  پلیس

هنگام توقیف پلیس

image asset

حضور مامور را با روشن کردن راهنمای سمت راست خود تصدیق کنید. فعال کردن راهنمای تان باعث میشود مامور بداند متوجه حضور او شده اید. در صورتی که حضور او را تصدیق نکنید، مامور پلیس ممکن است احساس خطر کند و ممکن است فکر کند دلیلی وجود دارد که نمیخواهید تسلیم شده یا ممکن است اسیب دیده باشید. خودرو خود را به شانه سمت راست جاده حرکت دهید. مامور با استفاده از خودرو گشت خود شما را هدایت خواهد کرد. به طرف خط وسط نروید. در خط وسط جاده یا در سمت مخالف یک جاده دو طرفه توقف نکنید. این کار هم راننده و هم مامور پلیس را در خطر برخورد با ترافیک روبرو قرار میدهد. به شانه سمت راست جاده حرکت کنید حتی اگر در خط کارپول/   در یک ازاد راه کامال
HOV قرار داشته باشید. در صورت امکان در محلی که روشن باشد توقف کنید. تا انجا که ممکن است خودرو خود را دور از جاده نگه دارید. هنگامی که تاریک است به دنبال محلی باشید که روشنایی بیشتری داشته باشد مانند کنار چراغهای بزرگراه، نزدیک رستورانها یا ایستگاههای سرویس.
تماس تلفنی خود را پایان دهید و رادیو را خاموش کنید. تمام حواس شما باید به مامورانتظامی باشد تا بتواند با شما ارتباط برقرار کرده تا توقف انتظامی شما را در کمترین زمان ممکن به پایان برساند.
داخل خودرو خود بمانید مگر اینکه مامور از شما بخواهد کار دیگری انجام دهید. هرگزاز خودرو خود خارج نشوید مگر اینکه مامور به شما بگوید که این کار را انجام دهید. در خالل توقف توسط نیروی انتظامی، اولویتهای مامور انتظامی ایمنی شما، ایمنی سرنشینان خودرو شما و ایمنی فردی خود مامور انتظامی میباشد. در اکثر موقعیتها، ایمنترین مکان برای شما و مسافران در داخل خودرو میباشد. خارج شدن از خودرو بدون اجازه مامور پلیس خطر برخورد توسط خودورهای عبوری و /یا افزایش احساس تهدید مامور را بیشتر میکند. دستان خود را در محلی که دیده شوند قرار دهید مانند فرمان و کلیه سرنشینان هم دستان خود را روی پاهای خود قرار دهند. در حین توقف توسط نیروی انتظامی، اگر مامور پلیس نتواند دستان راننده و کلیه سرنشینان را ببیند، احتمال افزایش احساس تهدید وی بیشتر خواهد شد. اکثر اعمال جنایتکارانه بر علیه مامورین پلیس با استفاده از دست افراد انجام میشود مانند
استفاده از سالح گرم، اشیاء تیز و غیره. اگر پنجرههای خودرو دودی باشد، توصیه میشود پنجره خودرو را پس از اینکه خودرو شما در شانه راست جاده متوقف شد و قبل از اینکه مامور با شما ارتباط برقرار کند پایین بیاورید.

لیز خوردن در جاده های لغزنده

لیز خوردن در جاده های لغزنده

Pump Brakes FINAL

یخ و برف کوبیده شده در جاده ممکن است باعث لیز خوردن خودروی شما شوند خصوصا اگر سرعت شما بیش از حد زیاد باشد یا در سرازیری حرکت کنید. اگر خودرو شما شروع به لیز خوردن کرد به روش زیر عمل کنید:
– روی پدال گاز فشار نیاورید.
– ترمز نکنید.
– فرمان را در جهت لیز خوردن بپیچانید.
اگر نتوانستید کنترل خود روی سطح لغزنده را حفظ کنید، سعی کنید چیزی را برای توقف از لیز خوردن پیدا کنید. سعی کنید چرخ را روی سطح خشک یا روی شانه جاده قرار دهید. ممکن است مجبور شوید اهسته وارد برف یا بوتهها شوید تا بتوانید خودرو را متوقف کنید.

برای جلوگیری از لیز خوردن در جادههای لغزنده به این روش عمل کنید:
– هنگام نزدیک شدن به پیچها و تقاطعها سرعت خود را کاهش دهید.
– وقتی به تقاطع یا پیچ میرسید سرعت خود را کاهش دهید.
– از گردش با سرعت باال خودداری کنید.
– از توقفهای سریع خودداری کنید. برای کاهش سرعت یا متوقف شدن بر ترمزها »فشار بیاورید« )ترمزهای ضد قفل را فعال نکنید(.
– قبل از پایین رفتن از شیب تند دنده را در دنده سنگین قرار دهید.
– از مناطق لغزنده مانند تکههای یخزده برگهای خیس، روغن یا چالههای عمیق اجتناب کنید.
اگر ترمزها خیس شدند، انها را با فشار دادن آرام روی پدال گاز و پدال ترمز به صورت همزمان خشک کنید تا خودرو در حالیکه ترمزها فشار وارد میکنند حرکت کنند. این فشار اندک را تا زمانی که ترمزها خشک شوند انجام دهید.

منحرف شدن از مسیر

منحرف شدن از مسیر

 

اگر چرخهای شما از مسیر منحرف شدند، محکم فرمان را در دست گرفته و به اهستگی پای خود را از روی پدال گاز بردارید و به ارامی ترمز کنید. ترافیک پشت سر خود را کنترل کنید و به ارامی وسیله نقلیه خود را به مسیر اصلی هدایت کنید. فرمان خود را به صورت ناگهانی نکشید یا نچرخانید؛ این کار ممکن است باعث شود به سمت خودروهایی کشیده شوید که از روبرو میآیند

لغزیدن هنگام سرعت گرفتن

لغزیدن هنگام سرعت گرفتن

fish

لغزیدن هنگام شتاب گرفتن هنگامی رخ میدهد که چرخها اصطکاک خود با سطح جاده را از دست میدهند. برای حفظ کنترل خودرو هنگام لیز خوردن ترمز نگیرید. فشار روی پدال گاز را کاهش دهید و چرخها را صاف کنید تا خودرو مجددا خود را صاف کند.

لغزیدن با چرخهای قفل شده

لغزیدن با چرخهای قفل شده

 

این نوع لیز خوردن معموال به دلیل ترمز شدید در سرعتهای باال و قفل شدن چرخ ایجاد میشود. هر طرف که فرمان را بچرخانید وسیله نقلیه به لیز خوردن خود ادامه خواهد داد. پای خود را از روی ترمز برای باز کردن چرخ بردارید. سپس، همانطور که وسیله نقلیه در حال راست شدن است چرخهای جلو را به طرف مستقیم قرار دهید. اگر وسیله نقلیه شما با ترمز ضد قفل مجهز نیست و شما وارد یک لغزش با چرخ قفل شده شدید، به تدریج بر ترمز فشار بیاورید تا زمانی که شما به سرعت امن برای ادامه رانندگی برسید. با این حال، اگر شما پدال ترمز را فشار دهید و آن تا اخر فرو رفت، برای ایجاد فشار، به سرعت پای خود را بر روی پدال ترمز به طور مداوم فشار دهید. همانطور که شما ترمزها را فشار میدهید، دنده وسیله نقلیه خود را به دنده پایینتر یا حالت خالص عوض کنید تا سرعت را کم کنید. سپس سعی کنید از ترمز دستی یا ترمز پارک کردن برای توقف استفاده کنید. سرعت وسیله نقلیه را به تدریج کاهش دهید تا زمانی که شما به سرعت امن برای ادامه رانندگی برسید.

خرابی پدال گاز

خرابی پدال گاز

 

اگر پدال گاز گیر کرد به صورت زیر عمل کنید:

۱ .دنده را در وضعیت خالص قرار دهید.

۲ .ترمز بگیرید.

۳ .به جاده نگاه کنید.

۴ .به دنبال مسیر دیگر که دور از ترافیک باشد بگردید یا به دنبال مسیر خروج باشید.

۵ .با بوق زدن و روشن کردن چراغهای اضطراری به رانندگان دیگر هشدار دهید.

۶ .سعی کنید با ایمنی کامل خودرو را به خارج از جاده هدایت کنید.

۷ .توقف کنید و خودرو را خاموش کنید.هشدار: خاموش کردن خودروی در حال حرکت میتواند باعث قفل شدن فرمان و خارجشدن کنترل آن از دست شما شود.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است