+1 916 237 7151 info@farsidmv.com
تند باد ها

تند باد ها

 

بادهای شدید به هنگام رانندگی به ویژه برای وسایل نقلیه بزرگتر، مانند کامیونها، کاروانها و وسایل نقلیه تریلردار خطرات جانی به همراه دارد. بعضی از نکاتی ایمنی که باید به هنگام رانندگی در باد شدید رعایت شود شامل:
– کم کردن سرعت خود. کاهش سرعت به شما اجازه میدهد که کنترل خودرو خود را بهتر در دست بگیرید و در صورتی که خودروی شما با یک باد قوی برخورد نمود به شما زمان بیشتر برای واکنش میدهد.
– گرفتن محکم فرمان در دست. بادهای قوی غیر قابل پیش بینی هستند و اگر شما فرمان را درست نگه ندارید، وزش باد قوی باعث میشود فرمان ناگهان از دست شما خارج شود.
– هشیار بودن. جلو را خوب نگاه کنید و مراقب اشیاء روی جاده باشید. بادهای قوی باعث میشوند اشیاء مختلف روی بزرگ راه جمع شده یا حتی باعث میشود این نخاله هامستقیما روی مسیر شما قرار بگیرد. با نگاه کردن به جلو و دادن زمان بیشتر برای واکنس میتوانید به خطرات ایجاد شده در جاده واکنش نشان دهید.
– استفاده نکردن از کنترل کننده سرعت. هنگامی که بادهای شدید شروع به وزیدن میکنند، میتوانید از پدال گاز برای حداکثر کنترل استفاده کنید. کنشگر بودن. صبر کنید تا طوفان تمام شود. ممکن است کنار جاده ایستادن و استراحت کردن ایمنتر باشد.

رانندگی در مه یا دود سنگین

رانندگی در مه یا دود سنگین

 

توصیه میشودکه در هر حالتی از رانندگی در مه یا دود سنگین خودداری کنید. شما باید سفر خود را تا از میان رفتن مه به تعویق بیندازید. در صورتی که گزینه دیگری جز رانندگی در هوای مه الود ندارید، به اهستگی رانندگی کنید، برف پاک کن وسیله نقلیه را به کار انداخته و از چراغهای نور پایین وسیله نقلیه جهت روشنایی استفاده کنید. نور چراغهای نور باال در هوای مه الود بازخورد میکند و چشم را میزند. هرگز با چراغهای پارک یا مه شکن رانندگی نکنید.
فاصله خود را افزایش دهید و اماده باشید تا در فضایی که در جلو میبینید توقف کنید. از
ً ضروری باشد. سعی
قطع کردن یا عبور از خطوط ترافیک خودداری کنید مگر اینکه کامال
کنید به صدای ترافیکی که دیده نمیشود گوش کنید. از برف پاک کنها و آب کننده یخ شیشه استفاده کنید تا بهترین دید را به دست اورید. در صورتی که مه به نحوی غلیظ شد که نتوانید جلو را مشاهده کنید، کنار جاده توقف کنید، چراغهای عالمت اضطراری را روشن کنید و قبل از ادامه صبر کنید تا هوا بهتر شود.

تابش نور شدید خورشید

تابش نور شدید خورشید

 

تابش نور شدید خورشید به هنگام رانندگی میتواند بسیار خطرناک باشد. نکات زیر به هنگام رانندگی در نور شدید خورشید به شما کمک میکند:
– هر دو طرف درون و بیرون شیشه جلوی راننده را تمیز نگه دارید.
– مطمئن شوید که برف پاک کن وسیله نقلیه به خوبی کار میکند و مایع درون ان پر است.
– از عینکهای آفتابی پوالریزه استفاده کنید.
– فاصله کافی بین وسیله نقلیه خود و وسایل نقلیه اطراف ایجاد کنید. سایه بان شیشه های
– خودرو باید در شرایط مناسبی باشد و هیچ مانعی برای استفاده از انها وجود نداشته باشد.
– حواستان به عابران پیاده باشد. تشخیص آنها در شرایط نور شدید خورشید مشکل است.
– سعی کنید از رانندگی به هنگام طلوع و غروب خورشید خودداری کنید.

رانندگی در تاریکی

رانندگی در تاریکی

 

رانندگی در شب سختتر و خطرناکتر از رانندگی در ساعات روز است. مطمئن شوید که میتوانید در فاصلهای که توسط نور چراغهای خودرو روشن شده است، توقف کنید. در شبهای بارانی از نور پایین استفاده کنید. هنگام رانندگی فقط از چراغهای پارک استفاده نکنید. از نور باال هر زمان که در فضای باز یا خیابانهای تاریک شهر در صورتی که غیر قانونی نباشد استفاده کنید. دید رانندگانی را که از روبرو میآیند، با نور باالی چراغهای خود کور نکنید. در صورت ضرورت نور چراغها را کم کنید. اگر چراغهای وسیله نقلیه
دیگر روشن است:
– مستقیم به نور چراغهای خودروی روبرو نگاه نکنید.
– لبه راست خط جاده خود را نگاه کنید.
– خودروهایی که از روبرو میآیند را از گوشه چشم نگاه کنید.
– تلاش نکنید تا با نور باالی خودرو خود از راننده دیگر “انتقام بگیرید”. اگر این کار را انجام دهید هر دو شما ممکن است به طور موقتی دید خود را از دست بدهید.
– هنگام رانندگی در شب این نکات را به یاد داشته باشید:
– دیدن عابرین پیاده و دوچرخهسواران در شب به مراتب مشکلتر است. به همین خاطرمراقب انها باشید.=

رانندگی در باران یا برف

رانندگی در باران یا برف

وقتی ترافیک سنگین یا آب و هوای بدی وجود دارد باید آهسته تر رانندگی کنید. با این حال، اگر با رانندگی بسیار آهسته جلوی حرکت عادی و معقول ترافیک را بگیرید، ممکن است مورد استناد قرار بگیرید. اگر می‌خواهید آهسته‌تر از سایر ترافیک رانندگی کنید، در «خط شماره ۱» (خط سریع) رانندگی نکنید (به «انتخاب خط» مراجعه کنید). وقتی راننده دیگری نزدیک شماست و می خواهد سریعتر رانندگی کند، باید به سمت راست حرکت کنید.

جاده های زیر آب رفته

جاده های زیر آب رفته

YLQMIBNUFZEFNJA6GV33IGYEEY

جمع شدن اب زیاد بر سطح جاده ممکن است باعث جاری شدن سیل شود. این امر ممکن است با مرور زمان و یا به طور ناگهانی روی دهد. جاری شدن سیل خطرناک است و میتواند زندگی شما را تهدید کند. بسیار مهم است که نسبت به خطرات ناشی از جاری شدن سیل در سطح جاده اگاهی کامل داشته باشید. بعضی از خطرات ناشی از جاری شدن سیل در جادهها عبارت است از:

– جریان آب وسیله نقلیه را از جاده خارج کند.

– آوار و خطرات غیر قابل دید دیگر.

– فرو ریختن جاده.

– اختالل در عملکرد وسیله نقلیه )به عنوان مثال، از کار افتادن ترمز(.

– خطر برق گرفتگی در صورت فرو افتادن تیرهای برق.

در صورتی که با جادهای که سیل دران جاری است مواجه شدید بهترین عمل انتخاب مسیری جایگزین است. تشخیص عمق سیل تنها با چشم بسیار مشکل است. ممکن است عمق سیل بسیار زیاد و عبور از ان خطرناک باشد. اگر چارهای جز ادامه مسیر ندارید حتما به هنگام عبور از جاده از سرعت خود بکاهید. زمانی که شما بدون خطر )با سالمت( از جاده سیل زده عبور کردید، به ارامی و با دقت ترمزها را امتحان کنید تا از عملکرد درست انها اطمینان حاصل کنید.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است