10/16/2020
پیچ

جاده سر بالایی یا پر پیچ و خم

هرگز مشخص نیست که چه چیزی در ان سمت تپه پر شیب یا پیچ تند قرار دارد. هنگامی که به تپه یا پیچ میرسید، سرعت خود […]
10/16/2020
clean

تمیز نگاه داشتن پنچره و اینه ها

  توقفهای ترافیکی توسط نیروهای انتظامی در موارد زیر استفاده میشوند:– کند کردن یا توقف عبور و مرور برای برداشتن موارد خطرناک از جاده.– انجام عملیات […]
10/16/2020
آیینه

تنظیم صندلی و اینه ها

  صندلی خود را قبل از بستن کمربند ایمنی تنظیم کنید. صندلی باید به اندازه کافی باال باشد تا بتوانید جاده را ببینید. اینههای عقب و […]
10/16/2020
سوالات رانندگی کالیفرنیا

ایمنی تایر

  یکی از مهمترین مؤلفه های رانندگی بدون خطر وضعیت تایرها میباشد. در اینجا بعضی از نکات مفید در مورد طریقه نگهداری از تایرهاارایه شده است: […]
10/16/2020
رانندگی سبز

رانندگی سبز

رانندگی سبز و یا رانندگی “هوشمند”، مجموعهای از فعالیتها و تکنیکهای است که برای به حداکثر رساندن بهره وری سوخت خودرو و کم کردن آلودگی با […]
10/16/2020
دود

خطرات دیگر

تمامی وسایل نقلیهای که از سوخت بنزین استفاده میکنند مونوکسید کربن تولید میکنند. مونوکسیدکربن گازی بدون بو،مرگ اور است که از لوله اگزوز وسیله نقلیه خارج […]
10/16/2020
سوالات رانندگی کالیفرنیا

هنگام توقیف پلیس

حضور مامور را با روشن کردن راهنمای سمت راست خود تصدیق کنید. فعال کردن راهنمای تان باعث میشود مامور بداند متوجه حضور او شده اید. در […]
10/16/2020
سوالات رانندگی کالیفرنیا

لیز خوردن در جاده های لغزنده

یخ و برف کوبیده شده در جاده ممکن است باعث لیز خوردن خودروی شما شوند خصوصا اگر سرعت شما بیش از حد زیاد باشد یا در […]
10/16/2020
منحرف شدن از جاده

منحرف شدن از مسیر

  اگر چرخهای شما از مسیر منحرف شدند، محکم فرمان را در دست گرفته و به اهستگی پای خود را از روی پدال گاز بردارید و […]
gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
نسخه برداری و تکثیر ممنوع است