10/16/2020
جریمه

جریمه شدن

  اگر پلیس شما را متوقف و به دلیل نقض قانون ترافیکی جریمه کرد، باید تعهد دهید که دردادگاه تخلفات رانندگی حاضر شوید. هنگامی که به […]
10/16/2020
سوالات رانندگی کالیفرنیا

فرار از پلیس

  راننده هر وسیله نقلیهای در صورت فرار و یا تالش برای فرار از یک مجری قانون در حال انجام وظیفه، مجرم به تخطی از قانون […]
10/16/2020
امتیاز منفی

امتیاز منفی در پرونده راننده

  محکومیتها و تصادفات رانندگی شما به مدت 36 ماه یا بیشتر – بسته به نوع محکومیت در سابقه رانندگی شما میمانند.سیستم برخورد با راننده اهمالگر […]
10/16/2020
آموزشگاه متخلفین

محکومیت های مربوط به آموزشگاه متخلفان رانندگی

  هنگامی که یک راننده غیرتجاری برای یک امتیاز تخلف رانندگی احضار میشود، قاضی ممکن است این فرصت را به راننده پیشنهاد کند که یک بار […]
10/16/2020
سوالات رانندگی کالیفرنیا

تعلیق یا لغو

  در صورتی که تعداد تخلفات ناشی از نادیده گرفتن قوانین شما زیاد باشد، DMV گواهینامه شما را تا 1 سال )شامل 6 ماه تعلیق( در […]
10/16/2020
محرمانه

محرمانه بودن پرونده

  بیشتر اطالعات موجود در پرونده گواهینامه شما در دسترس عموم قرار دارد. آدرس محل سکونت شما تنها توسط سازمانهای مجاز قابل مشاهده است. محرمانه بودن […]
10/16/2020
دیوار نویسی

تخریب/دیوار نویسی – کلیه سنین

قانون کالیفرنیا به دادگاهها اجازه میدهد گواهینامه افرادی که محکوم به خرابکاری از جمله نقاشیهای دیواری شده اند را تا 2 سال به حالت تعلیق در […]
10/16/2020
shutterstock 1269930321 e1662099453453

مسابقات سرعت/رانندگی بدون احتیاط

  فردی که به رانندگی بیاحتیاط یا شرکت در مسابقه سرعت که موجب وارد آمدن آسیب بدنیبه افراد شده محکوم شود مشمول مجازاتهای زیر خواهد شد:زندان.جریمه.هم […]
10/16/2020
delivery to port link 11 e1662099646854

خودروهای خارج از ایالت

  خودروهای ثبت شده در ایاالت یا کشور دیگر باید ظرف 20 روز از سکونت یا پیدا کردنشغل در کالیفرنیا ثبت شوند )جهت کسب اطالعات بیشتر […]
gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
نسخه برداری و تکثیر ممنوع است