+1 916 237 7151 info@farsidmv.com
دید راننده

دید راننده

به منظور رانندگی بیخطر باید توانایی بینایی خوبی داشته باشید )به بخش توانایی بینایی در صفحه ۲۰ مراجعه کنید(. اگر نمیتوانید به وضوح ببینید، نمیتوانید فاصله را تخمین زده یا مشکل را تشخیص دهید و در نتیجه قادر نخواهید بود بهترین تصمیم را بگیرید. شما همچنین به دید محیطی یا »نگاه از گوشه چشم« نیاز دارید تا بتوانید در حالی که چشمتان به جاده است، وسایل نقلیهای که از کنار به سمتتان میآیند را تشخص دهید. هر سال یا هر دو سال یک بار برای کنترل چشمان خود به پزشک مراجعه کنید.

شنوایی راننده

شنوایی راننده

 

صدای بوق، آژیر یا صدای تایر میتواند هشدار خطر باشد. گاهی اوقات ممکن است صدای خودرویی – به ویژه زمانی که در نقاط کور شماست – را بشنوید اما آن را نبینید. اگر سر و صدا بیش از حد باشد، حتی افراد دارای شنوایی خوب نمیتوانند به خوبی بشنوند. قرار دادن هدفون یا گوشی روی هر دو گوش در هنگام رانندگی خالف قانون است. مشکالت شنوایی میتوانند آنقدر آهسته ایجاد شوند که متوجه نشوید. گوشهای خود را به طور منظم معاینه کنید. رانندگان ناشنوا یا رانندگانی که مشکل شنوایی دارند میتوانند عادات ایمنی رانندگی خود را با تکیه بیشتر به حس بینایی خود تنظیم کنند تا مشکالت شنوایی را جبران کنند.

خستگی یا خوابآلودگی

خستگی یا خوابآلودگی

 

خستگی یا خواب آلودگی ممکن است بر بینایی شما اثر بگذارد و زمان واکنش را نسبت به خطرات طوالنی کند. اگر خسته یا خواب آلود هستید، رانندگی نکنید. موارد زیر از خوابآلودگی در هنگام رانندگی جلوگیری نمیکنند:
– پایین کشیدن پنجره.
– نوشیدن/خوردن کافئین یا شکر.
– روشن کردن یا افزایش صدای رادیو.
– روشن کردن کولر.
موارد زیر از خوابآلودگی در هنگام رانندگی جلوگیری میکنند:
– خواب کافی پیش از رانندگی و رانندگی نکردن تا زمان استراحت کامل.
– رانندگی همراه با مسافر و عوض شدن راننده هنگامی که احساس خستگی میکنید.
– توقف به طور منظم برای استراحت حتی اگر خسته نباشید.
– تماس با خدمات سفر یا یک دوست برای رساندن شما به مقصدتان.

مصرف دارو

مصرف دارو

 

به خاطر داشته باشید که کلیه داروها، داروهای تجویزی یا بدون نسخه دارای خطرات احتمالی بوده و میتوانند رانندگی شما را تحت تأثیر قرار دهند. داروهای بدون نسخه که برای سرماخوردگی و آلرژی مصرف میکنید میتوانند باعث خوابآلودگی شما شده و بر توانایی رانندگی شما تأثیر بگذارند. اگر الزم است دارو را قبل از رانندگی مصرف کنید، در مورد اثرات دارو با پزشک یا داروساز مشورت کنید. آگاه شدن از اثرات داروهایی که مصرف میکنید وظیفه شما است. موارد زیر را پیش از رانندگی انجام ندهید:
ترکیب داروها، مگر با دستور پزشک. مصرف داروهای تجویز شده برای فرد دیگر. استفاده از مشروبات الکلی و دارو )تجویز شده یا بدون نسخه(

احساسات

احساسات

EmotionsHealthFeature 1 720x377 1

احساسات میتوانند بر نحوه رانندگیتان تأثیر بگذارند. اجازه ندهید احساساتتان بر رانندگی ایمن شما غلبه کند. از قوه تشخیص، عقل سلیم و ادب خود در هنگام رانندگی استفاده کنید. از کلیه قوانین رانندگی توصیه شده پیروی کنید. درباره نگرانیهای مربوط به سالمتی مانند ضعف بینایی، مشکالت قلبی، دیابت یا صرع  با پزشک خود صحبت کرده و توصیههای وی را رعایت کنید. اگر شرایطی دارید که ممکن است بر توانایی شما در رانندگی تأثیرگذار باشد، اداره وسایل نقلیه موتوری کالیفرنیا (DMV ) را مطلع کنید.

گزارش پزشکان

گزارش پزشکان

 

پزشکان و جراحان موظفند بیماران ۱۴ سال به باال یا سالمند را که مبتال به کاهش هوشیاری، آلزایمر یا اختالالت مربوطه هستند )قانون سالمت و ایمنی کالیفرنیا (۱۰۳۹۰۰] §CHSC, [Code Safety & Health California )گزارش دهند.با اینکه در قانون الزام آور نیست پزشک شما میتواند هرگونه شرایط پزشکی را که تشخیص میدهد بر توانایی شما در رانندگی تاثیر میگذارد به اداره وسائط نقلیه موتوری کالیفرنیا (DMV) گزارش دهد.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است