10/16/2020
سوالات رانندگی کالیفرنیا

محدوده های غلظت الکل خون

  هدایت خودرو توسط فردی که غلظت الکل خون وی در سطوح زیر است غیر قانونی است:- غلظت الکل خون ۰۸.۰ %یا باالتر، در صورتی که […]
10/16/2020
سوالات رانندگی کالیفرنیا

اجرای مستقیم

هنگام رانندگی در کالیفرنیا شما موافقت میکنید، که نفس، خون و یا تحت شرایطی خاص، ادرار شما در صورت دستگیر شدن به خاطر رانندگی تحت تاثیر […]
10/16/2020
سوالات رانندگی کالیفرنیا

محکومیتهای رانندگی تحت تاثیر در دادگاه

  اگر شما به رانندگی تحت تاثیر الکل و/یا مواد مخدر یا هر دو محکوم شده باشید و سطح غلظت خون شما بیش از حد باال […]
10/16/2020

رانندگان ۲۱ ساله و بالاتر – برنامه های رانندگی تحت تاثیر

  تکمیل برنامه های رانندگی تحت تاثیر برای همگی محکومان به رانندگی تحت تاثیر الزامی است.به طور کلی اگر بالای ۲۱ سال باشید و در برنامههای […]
10/16/2020
سوالات رانندگی کالیفرنیا

سایر قوانین/مقررات راهنمایی و رانندگی

  کارهایی که نباید انجام دهید: هرگاه فردی زیر سن ۱۸ سال در خودرو است سیگار نکشید. انجام اینکار حداکثر ۱۰۰ دالر جریمه دارد.حیوانات را در […]
10/16/2020
مسئولیت مالی

مسئولیت مالی

  قانون مسئولیت مالی اجباری کالیفرنیا تمامی رانندگان و صاحبان تمام وسایل نقلیه موتوری را ملزم به حفظ مسئولیت مالی )پوشش مسئولیت( در تمام زمانها میکند. […]
10/16/2020
سوالات رانندگی کالیفرنیا

مقررات مربوط به بیمه

  قانون میگوید در زمان رانندگی باید از نظر مالی مسئول اعمال خود و همه وسایل نقلیه موتوری خود باشید. اکثر رانندگان یک بیمه مسئولیت را […]
10/16/2020
سوالات رانندگی کالیفرنیا

تصادفات ثبت شده در پرونده شما

  اداره وسائط نقلیه موتوری کالیفرنیا )DMV )اطالعات تمامی برخوردهایی را که به این سازمان ارائه شده است نگه میدارد تا زمانیکه: نیروی انتظامی،مگر اینکهافسر گزارش […]
10/16/2020
سوالات رانندگی کالیفرنیا

تصادفات، بیمه و افراد زیر سن قانونی

اگر زیر ۱۸ سال دارید، والدین یا قیم شما باید درخواست گواهینامه شما را امضا کرده و مسئولیت مالی رانندگی شما را بر عهده بگیرد. با […]
gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
نسخه برداری و تکثیر ممنوع است