+1 916 237 7151 info@farsidmv.com
قفل فرمان

قفل فرمان

engine on off switch

هرگز سوئیچ خودرویی که در حال حرکت است را در حالت ”قفل« قرار ندهید، زیرا در این حالت فرمان قفل شده و کنترل خودرو را از دست خواهید داد.

علل تصادفات

علل تصادفات

 

اصلیترین علل تصادفات این موارد هستند:
– فعالیتهای پرت کننده حواس راننده.
– سرعت غیرمجاز.
– رانندگی در طرف نادرست جاده.
– دورزدنهای نادرست.
– پیروی نکردن از قوانین مربوط به حق تقدم.
– پیروی نکردن از عالئم یا نشانههای ایست.
در صورت مشاهده چراغهای خطر خودروی جلو، از صورت خود بکاهید. این امر میتواند نشانگر تصادف یا وضعیت اضطراری در جاده پیش روی شما باشد. اگر فردی تقاضای کمک کرد توقف کنید و به او کمک کنید، یا با دقت از آنجا عبور کنید. در صورت امکان از رانندگی در نزدیکی محلهای تصادف خودداری نمایید. مسدود نشدن جاده توسط سایر خودروها میتواند عملیات امداد رسانی به مصدومان را سرعت بخشد.

تصادف کردن

تصادف کردن

 

اگر تصادف کردید:
– باید خودرو را متوقف کنید. ممکن است کسی مصدوم شده و به کمک شما نیاز داشته باشد. در صورت توقف نکردن ممکن است به جرم <تصادف و فرار از محل حادثه> محکوم ً و شدیدا مجازات شوید.
– در صورت وجود مصدوم در صحنه با 1-1-9 تماس بگیرید.

– در صورت مصدوم یا فوت نشدن کسی، خودرو را به الین کنار حرکت دهید تا عبور و مرور در الین اصلی صورت گیرد.
– گواهینامه رانندگی ، کارت خودرو، کارت بیمه و آدرس فعلی خود را به راننده دیگر، افراد درگیر در حادثه و مجریان قانون نشان دهید.
– در صورت کشته یا زخمی شدن فردی،
 شما (یا نماینده بیمه، کارگزار یا نماینده قانونی شما) باید ظرف 24 ساعت از زمان تصادف یک گزارش کتبی به پلیس یا گشت بزرگراه کالیفرنیا (CHP, Patrol Highway California (ارائه دهید.
– شما (یا مأمور بیمه، کارگزار یا نماینده قانونی شما) موظف هستید ظرف 10 روز یک گزارش کتبی به DMV( اداره وسایل نقلیه موتوری کالیفرنیا( ارائه کنید.
– در صورت تصادف با خودروهای پارک شده یا وسایل دیگر، یک یادداشت حاوی نام، شماره تلفن و آدرس خود را داخل یا روی وسیلهای که با آن برخورد کردهاید بچسبانید. برخورد را به پلیس یا در مناطق غیر شهری به CHP گزارش دهید.
– در صورتیکه خودروی پارک شده شما از جا حرکت و با خودروی دیگری برخورد کرد، سعی کنید صاحب آن خودرو را پیدا کرده و این اتفاق را به مقامات اشاره شده در باال گزارش دهید.
– در صورت کشتن یا مجروح کردن حیوان، با نزدیکترین انجمن حمایت از حیوانات، پلیس یا CHP تماس بگیرید. سعی نکنید حیوان مجروح را حرکت داده یا آن را به حال خود بگذارید تا بمیرد.

گزارش تصادف

گزارش تصادف

 

در صورت تصادف، مراتب را طی ۱۰ روز به اداره وسایل نقلیه موتوری (DMV (اطالعدهید اگر:- وارد آمدن بیش از ۱۰۰۰ دالر خسارت به اموال افراد.- مصدوم (بدون توجه به میزان جراحت) یا کشته شدن فردی در تصادف.هر راننده (یا مأمور بیمه، کارگزار یا نماینده قانونی راننده) باید یک گزارش را نزد DMV تهیه کند، آن هم با استفاده از فرم گزارش تصادف رانندگی رخ داده در کالیفرنیا (۱ SR, California in Occurring Accident Traffic of Report .(به وبسایت gov.ca.dmv.www مراجعهکنید یا با شماره ۰۱۳۳-۷۷۷-۸۰۰-۱ تماس بگیرید و فرم SR۱ را درخواست کنید. CHP یا پلیس این گزارش را برای شما انجام نخواهد داد.چه مقصر باشید یا نباشید، حتی اگر تصادف در یک ملک خصوصی رخ داده باشد، شما یا نماینده شما باید این گزارش را تهیه کنید. امتیاز رانندگی شما در موارد زیر به حالت تعلیق در خواهد آمد:- در صورت تهیه نکردن این گزارش.- برای حداکثر ۴ سال، اگر شما پوشش مناسب بیمه نداشته باشید، صرف نظر از اینکه چه کسی در تصادف مقصر بود. در طول ۳ سال آخر این تعلیق، در صورت ارائه گواهی بیمهکالیفرنیا )۱P SR/SR۲۲, Certificate Proof Insurance California )و حفظ آن در طول ۳ سال، گواهینامه رانندگی میتواند به شما تحویل داده شود.

نکات ایمنی در بزرگراه ها

نکات ایمنی در بزرگراه ها

 

بر اساس CHP ،در صورت از کار افتادن خودروی شما در بزرگراه: خودرو را با احتیاط به شانه سمت راست هدایت کنید. اگر مجبور هستید از خودرو خارج شوید، از سمت راست خودروی خود و دور از ترافیک خارج شوید. هنگامی که درخواست کمک کردید، از سمت راست )دور از ترافیک( سوار خودرو شوید و کمربند ایمنی را ببندید. در حالیکه کمربند ایمنی را بستهاید، داخل خودرو بمانید تا کمک از راه برسد. در شرایط خاص )زمانی که شانه جاده کافی نیست یا اگر گاردریل یا منطقه ایمنی جهت دورماندن از الینهای بزرگراه وجود دارد(، از خودروی خود خارج شده و از آن فاصله بگیرید. با توجه به شرایط آب و هوایی، از چراغ چشمکزن اضطراری که در اختیار دارید استفاده کنید. استفاده از این چراغ مفید است، اما ممکن است گاهی توجه رانندگان مست را نیز جذب کند. گشت امداد بزرگراهی )FSP, Patrol Service Freeway )گشت بزرگراه کالیفرنیا، خدمات اورژانس کنار جادهای رایگان را در زمان رفت و آمد فراهم میکند. اگر FSP نتواند خودروی شما را روشن کند، خودرو به صورت رایگان بهمکان تأیید شده توسط CHP حمل میشود. FSP کمک بیشتری نیز به شما ارائه میدهد. CHP با یک باشگاه اتومبیلرانی یا سرویس یدککش تماس خواهد گرفت. اگر به دلیل از کار افتادن وسیله نقلیه خود در بزرگراه گیر افتادید،FSP این خدمات را بهشما ارائه میدهد:- ارائه یک گالن بنزین در صورت تمام شدن بنزین شما. »روشن کردن با اتصال باطری خودرو به باطری کمکی« خودرو در صورتی که باطری خراب باشد. – پر کردن رادیاتور و نوار پیچی شیلنگها.- تعویض تایر پنچر.- گزارش دادن تصادف به CHP.FSP این موارد را برای شما انجام نمیدهد:- یدک کردن خودروی شما به یک تعمیرگاه خصوصی یا منزل مسکونی.- توصیه شرکتهای خدمات یدککشی، تعمیرگاه یا صافکاری.- یدک کردن موتورسیکلتها.- کمک کردن به خودروهایی که تصادف کردهاند، مگر با دستور CHP.برای آگاه شدن از اینکه FSP در منطقه شما فعالیت دارد و نحوه تماس با FSP با شماره ۱-۱-۵ تماس بگیرید.

در مسیرهای راه آهن

در مسیرهای راه آهن

 

اگر خودروی شما در مسیر راه آهن متوقف یا به هر صورت خاموش شده و مسیر را مسدود کرده باشد، هیچ تصادف یا صدمهای وجود نداشته باشد، و:چراغهای هشدار در حال چشمک زدن هستند/قطار در حال نزدیک شدن است—فورا ً از خودروی خود خارج شده و در زاویه ۴۵ درجه به دور از مسیر راه آهن و به طرفی که قطار میآید بدوید و سپس با ۱-۱-۹ تماس بگیرید. پیش از رسیدن قطار تنها ۲۰ ثانیه فرصت دارید فرار کنیدچراغهای هشدار چشمک نمیزنند/قطاری را در حال نزدیک شدن مشاهده نمیکنید از خودروی خود خارج شوید و فورا با شماره سیستم اطالع رسانیاضطراری )ENS, System Notification Emergency )که بر روی تابلوهای محل راه آهن یا جعبه کنترل فلزی نزدیک مسیرها وجود دارد تماس بگیرید. محل، شماره تقاطع )در صورت وجود( و نام خیابان یا بزرگراهی که با مسیر قطار تقاطع ایجاد کرده است را اعالم کنیدً ذکر کنید که خودرو در مسیر قطار قرار دارد. پس از تماس با حتماENS ،با ۱-۱-۹ تماس بگیرید.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است