10/16/2020
سرقت

نکات مربوط به جلوگیری از سرقت خودرو

  در اینجا چند نکته جهت کمک به جلوگیری از به سرقت رفتن وسیله نقلیه ارائه شده است.هرگز:خودرو خود را روشن و بدون مراقب رها نکنید، […]
10/15/2020
همشهری کالیفرنیا

همشهری عزیز ساکن کالیفرنیا

  همشهری عزیز ساکن کالیفرنیا، شما اگر رانندهای هستید که برای دههها پشت فرمان نشستهاید یا نوجوانی که مجوز مشروط خود را دریافت میکنید، اداره وسایل […]
gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
نسخه برداری و تکثیر ممنوع است