+1 916 237 7151 info@farsidmv.com
مشروبات الکلی/مواد مخدر

مشروبات الکلی/مواد مخدر

 

مشروبات الکلی و/یاموادمخدر قدرت تصمیمگیری شما راکاهش میدهد. قدرت تصمیمگیری یا عقل تضعیفشده بر روی واکنش شما نسبت به صداها و آنچه که میبینید تأثیر میگذارد. راه رفتن در ترافیک یا دوچرخه سواری تحت تأثیر الکل یا مواد مخدر نیز خطرناک است. بسیاری از آنچه در مورد الکل گفته شده در مورد مواد مخدر نیز صدق میکند. قانون رانندگی در حال مستی کالیفرنیا نیز با قانون رانندگی تحت تأثیر مواد مخدر یکی است. این موضوع بر مبنای قانون “رانندگی تحت تأثیر الکل و/یا مواد مخدر” است. اگر یک افسر شک کند که تحت تأثیر مواد مخدر هستید، میتواند از نظر قانونی از شما بخواهد یک آزمایش خون یا ادرار انجام دهید. رانندگانی که از انجام این آزمایشات خودداری کنند با تعلیق طوالنیتر و ابطال گواهینامه رانندگی رو به رو خواهند شد. استفاده از هر گونه ماده مخدر یا دارو )قانون بین داروهای تجویزی یا بدون نسخه یا مواد غیر قانونی تمایز قائل نمیشود( که توانایی شما در رانندگی ایمن را مختل کند غیرقانونی است. در صورتی که مطمئن نیستید مصرف دارو روی رانندگی شما تأثیر خواهد گذاشت، با داروساز یا پزشک خود مشورت یا برچسب هشدار روی دارو را مطالعه کنید. چند واقعیت
در رابطه با دارو: اکثر داروهایی که برای سرماخوردگی، حساسیت فصلی، آلرژی یا آرام کننده اعصاب یا عضالت مصرف میشوند میتواند باعث خوابآلودگی فرد شوند. داروهایی که با یکدیگر یا همراه الکل مصرف شوند میتوانند خطرناک باشند. اکثر داروها هنگام مصرف با مشروبات الکلی دارای اثرات جانبی پیشبینی نشده میشوند. 
قرصهای نیروبخش، “uppers “و قرصهای رژیمی میتوانند راننده را برای مدت کوتاهی هشیارتر کنند اما میتوانند متعاقبا  باعث عصبی و گیج شدن فرد شوند و وی نتواند تمرکز کند. این داروها همچنین بر روی بینایی تأثیر میگذارند.
داروهایی را که “باعث خواب آلودگی یا گیجی شوند” نباید به هیچ عنوان قبل از رانندگی مصرف کرد. حتما برچسب داروها را مطالعه کرده و از اثرات داروهایی که مصرف میکنید آگاه شوید.

استفاده یا داشتن مشروب الکلی یا فراورده های ماریوانا

استفاده یا داشتن مشروب الکلی یا فراورده های ماریوانا

 

قانون درباره استفاده یا داشتن مشروب الکلی یا فراوردههای ماریجوانا در یک وسیله نقلیه در بزرگراه یا خارج از آن بسیار سختگیر است. نوشیدن هر مقدار مشروب الکلی، یا دود کردن یا خوردن هر ماده ماریجوانا در هنگام رانندگی یا سوار شدن به عنوان مسافر در یک وسیله نقلیه موتوری ممنوع است. یک ظرف مشروب الکلی که در داخل وسیله نقلیه حمل میشود، باید پر، مهر و موم شده و باز نشده باشد؛ با این حال، این قانون درباره مسافران غیر راننده در اتوبوس، تاکسی، ون مسافرتی یا اتومبیل خانه دار صدق نمیکند. یک ظرف باز الکل باید در صندوق عقب خودرو یا در محلی که سرنشینان در آن نمینشینند گذاشته شود. نگه داشتن یک ظرف باز مشروبات الکلی در داشبورد خودرو بر خالف قانون است. همچنین، از نظر قانون داشتن یک ظرف باز ماریجوانا یا محصوالت ماریجوانا در هنگام استفاده از وسیله نقلیه موتوری ممنوع است.رانندگان زیر ۲۱ سال )همراه داشتن مشروبات الکلی(اگر سن شما کمتر از ۲۱ سال باشد: نمیتوانید مشروبات الکلی، آبجو یا شراب داخل خودرو داشته باشید، مگر اینکه والدین یا فردی دیگری که در قانون مشخص شده است همراه شما باشد و ظرف حاوی این مواد پر و پلمپ بوده و باز نشده باشد. در صورتی کهنوشیدنی الکلی در خودروی شماکشف شود، خودروی شما بهمدت حداکثر ۳۰ روز توقیف خواهد شد. ممکن است دادگاه شما را تا ۱۰۰۰ دالر جریمه نماید و یا گواهینامه شما را تا یک سال به حالت تعلیق درآورد یا از DMV بخواهد در صورتی که تاکنون گواهینامه نگرفتهاید، صدور گواهینامه شما را تا یک سال به تأخیر بیاندازد. چنانچه به رانندگی با غلظت الکل خون به میزان ۰۱.۰ %یا باالتر یا رانندگی تحت تأثیر الکل و/یا مواد مخدر محکوم شوید، ممکن است امتیاز رانندگی شما به مدت ۱ سال باطل شود.در اولین خطا از شما خواسته میشود بخش آموزش برنامه رانندگی تحت تاثیر را انجام دهید. خطای بعدی حضور اجباری در برنامه طوالنیتر رانندگی تحت تاثیر است و برای شرکت در برنامه رانندگی تحت تاثیر دارای گواهینامه رانندگی محدود نخواهید بود.استثنا: هنگامی که برای فردی که دارای مجوز فروش مشروبات الکلی است کار میکنید میتوانید مشروبات الکلی را در ظروف سر بسته حمل کنید.

رانندگان تمام گروه های سنی

رانندگان تمام گروه های سنی

 

رانندگی پس از مصرف بیش از حد هر نوع الکل )شامل داروهایی نظیر شربت سرفه( یا مصرف هر گونه دارو )شامل داروهای تجویز شده( یا استفاده از ترکیب الکل یا داروهایی که بر توانایی رانندگی تأثیر منفی بگذارد غیرقانونی است

محدوده های غلظت الکل خون

محدوده های غلظت الکل خون

 

هدایت خودرو توسط فردی که غلظت الکل خون وی در سطوح زیر است غیر قانونی است:- غلظت الکل خون ۰۸.۰ %یا باالتر، در صورتی که سن فرد ۲۱ سال یا باالتر باشد.- غلظت الکل خون ۰۱.۰ %یا باالتر، در صورتی که سن فرد ۲۱ سال یا کمتر باشد.- غلظت الکل خون ۰۱.۰ %یا باالتر در هر سنی، در صورتی که فرد در برنامه تعلیقی رانندگی تحت تاثیر باشد.- غلظت الکل خون ۰۴.۰ %یا باالتر، در خودروهای نیازمند CDL( گواهینامه رانندگی با ماشین سنگین( – با یا بدون CDL صادر شده برای راننده.- غلظت الکل خون به میزان ۰۴.۰ %یا باالتر، اگر در زمان خالف یک سرنشین به عنوان مسافر کرایهای در داخل وسیله نقلیه است.اداره وسایل نقلیه موتوری کالیفرنیا (DMV (میتواند پس از بازداشت یا دستگیر شدن به خاطر رانندگی تحت تاثیر، اقدام اداری علیه امتیاز رانندگی شما انجام دهد. ممکن است دادگاه برای این جرم مجازاتی جداگانه در نظر بگیرد. اقدام DMV تنها به امتیاز رانندگی شما محدود خواهد بود. ممکن است تصمیم دادگاه شامل جریمه، زندان، تأخیر در صدور گواهینامه و شرکت در یک برنامه رانندگی تحت تاثیر باشد. هنگامیکهدادگاه در مورد رانندگی تحت تاثیر بهاداره وسایل نقلیهموتوری کالیفرنیا (DMV( اطالع دهد، این سازمان ممکن است اقدام دیگری را برای تعلیق یا ابطال امتیاز رانندگی شما انجام دهد. قوانین مشابه )قانون بندر و ناوبری کالیفرنیا Navigation and Harbors California( (Code هنگامکار با هر وسیلهنقلیهآبی، آکواپلین، جت اسکی، اسکی روی آب یا دستگاههای مشابه اعمال میشود. این محکومیتها در پرونده رانندگی شما ثبت خواهد شد و توسط دادگاه برای تعیین »محکومیتهای قبلی« مربوط به وسیله نقلیهموتوری که به خاطر رانندگی تحت تأثیر مواد/الکل اتخاذ شده استفاده خواهد شد. این محکومیتها هم هنگام تعیین مدت زمان تعلیق یا ابطال گواهینامه یا تجدیدنظر به خاطر تخلفی که هنگام رانندگی یک وسیله نقلیه موتوری مرتکب شدهاید در نظر گرفته خواهند شد

اجرای مستقیم

اجرای مستقیم

shah law admin per se

هنگام رانندگی در کالیفرنیا شما موافقت میکنید، که نفس، خون و یا تحت شرایطی خاص، ادرار شما در صورت دستگیر شدن به خاطر رانندگی تحت تاثیر الکل، دارو و یا ترکیبی از هر دو مورد آزمایش قرار گیرد.
در صورت دستگیری مأمور پلیس میتواند گواهینامه شما را ضبط و برای شما یک گواهینامه 30 روزه موقت صادر کند و به شما دستور تعلیق بدهد. شما میتوانید ظرف 10 روز از DMV درخواست تجدید نظر کنید. مأموری که شما را دستگیر کرده است میتواند از شما بخواهد آزمایش نفس یا خون انجام دهید. قبل از انتخاب یا انجام آزمایش، حق مشورت با وکیل را نخواهید داشت. اگر غلظت الکل خون شما 08.0 %یا باالتر باشد، مأمور پلیس میتواند شما را دستگیر کند )23152 §§CVC یا 23153 .)اگر مأمور پلیس باور داشته باشد که شما تحت تأثیر ترکیب ً آزمایش اولیهالکل (PAS (و/یا تست نفس را انجامدادهاید،ممکن است الکل و دارو هستید و قبال باز هم از شما خواسته شود آزمایش خون و ادرار انجام دهید،چون آزمایش نفس وجود دارو را شناسایینمیکند. اگر از انجام آزمایش)های( خون و/یا ادرار امتناع ورزید، ممکن است امتیاز رانندگی شما ً  تغییر دهید، امتیاز رانندگی شما میتواند بخاطر امتناع لغو شود. اگر تصمیم خود را بعدا به هر دو دلیل به حالت تعلیق درآید، حتی هر دو اقدام به صورت همزمان انجام داده شوند

زیر 21 سال – عدم تخفیف در رابطه با استفاده از مشروبات الکلی
اگر زیر 21 سال باشید باید آزمایش نفس دستی، آزمایش اولیه الکل (PAS (یا یکی از آزمایشهای شیمیایی دیگر را انجام دهید. اگر غلظت الکل خون شما در PAS برابر با 01.0 %یا باالتر از آن باشد، ممکن است گواهینامه شما به مدت 1 سال به حالت تعلیق درآید. اگر PAS شما مقدار غلظت الکل خون را 05.0 %یا باالتر نشان دهد، مأموری که شما را دستگیر کرده است میتواند از شما بخواهد آزمایش نفس یا خون انجام دهید. اگر آزمایش بعدی نشان دهد که مقدار غلظت الکل خون شما 05.0 %یا باالتر است، مأمور پلیس میتواند دستور تعلیق صادر کرده و شما را به خاطر رانندگی تحت تاثیر دستگیر کند (23140 §CVC.

محکومیتهای رانندگی تحت تاثیر در دادگاه

محکومیتهای رانندگی تحت تاثیر در دادگاه

 

اگر شما به رانندگی تحت تاثیر الکل و/یا مواد مخدر یا هر دو محکوم شده باشید و سطح غلظت خون شما بیش از حد باال باشد، ممکن است در نوبت اول محکومیت به ۶ ماه حبس و پرداخت ۳۹۰ تا ۱۰۰۰ دالر محکوم شوید. ممکن است خودروی شما توقیف شده و هزینه نگهداری از آن در پارکینگ از شما دریافت شود. در اولین محکومیت، امتیاز رانندگی شما تا ۶ ماه تعلیق خواهد شد و ملزم به اجرای برنامه رانندگی تحت تاثیر، ارائه گواهی مدرک بیمه کالیفرنیا (۱P SR/۲۲ SR (و پرداخت کلیه هزینهها پیش از دریافت مجددگواهینامه خود خواهید بود. طول مدت برنامهمتغیر است. اگر غلظت خون شما ۱۵.۰ %یا باالتر باشد و از قبل به دالیل دیگر مربوط به الکل پرونده تخلفی داشته باشید یا از انجام آزمایش شیمیایی امتناع کنید، دادگاه میتواند حکم دهد در یک برنامه ۹ ماهه یا بیشتر شرکت کنید. اگر غلظت الکل خون شما ۲۰.۰ %یا باالتر باشد و دادگاه شما را به یک برنامه پیشرفته رانندگی تحت تاثیر ارجاع دهد، گواهینامه شما به مدت ۱۰ ماه به حالت تعلیق در خواهد آمد. همچنین ممکن است ملزم به نصب دستگاه قفل داخلی موتور در خودرو خود شوید. دستگاه قفل داخلی موتور از روشن شدن خودرو در زمانی که نفس شما حاوی الکل باشد جلوگیری میکند. اگر شخصی بر اثر رانندگی تحت تاثیر شما صدمه ببیند، دوره تعلیق گواهینامه شما ۱ سال خواهد بود. در پروندههای منجر به صدمه شدید یا مرگ ممکن است با دعوای مدنی روبرو شوید. همه موارد محکومیت رانندگی تحت تاثیر در بایگانی به مدت ۱۰ سال در اداره وسایل نقلیه موتوری کالیفرنیا (DMV (نگهداری میشود. دادگاه و/یا اداره وسایل نقلیه موتوری کالیفرنیا (DMV (میتوانند مجازاتهای شدیدتری برای تخطی بعدی روی داده در طی این دوره اعمال کنند.ًغلظت الکل خون پایینتر از حد قانونی به این معنا نیست که مجاز هستید رانندگی کنید. تقریبا تمام رانندگان با مصرف الکل در سطوح پایینتر از سطح قانونی، نشانههایی از اختالل را بروز میدهند. اختاللی که در زمان متوقف شدن از خود نشان میدهید میتواند برای محکوم کردن شما به رانندگی تحت تاثیر حتی بدون اندازه گیری غلظت الکل خون کافی باشد.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است