در پیچ ها نیروی گریز از مرکز شدیدی بر وسیله نقلیه وارد میشود و نیروی وارده به ویژه در جادههای لغزنده خطرات جانی بالقوهای دارد. باران، گل و الی، برف، یخ و سنگ ریزه از عوامل لغزندگی جاده میباشد. اگر عالیم محدودیت سرعت قبل از پیچ نصب نشده باشد، شما باید تندی پیچ را تخمین زده و سرعت وسیله نقلیه را بر اساس ان تنظیم کنید. قبل از رسیدن به پیچ از سرعت خود بکاهید چرا که دید کافی نسبت به جاده و وسایل نقلیه رو به رو ندارید )وسایل نقلیه متوقف، صحنه یک تصادم و غیره(. توجه داشته باشید که ترمز کردن در هنگام عبور از پیچ ممکن است باعث لیز خوردن وسیله نقلیه شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است
به بالای صفحه بردن