+1 916 237 7151 info@farsidmv.com

 

رانندگی در شب سختتر و خطرناکتر از رانندگی در ساعات روز است. مطمئن شوید که میتوانید در فاصلهای که توسط نور چراغهای خودرو روشن شده است، توقف کنید. در شبهای بارانی از نور پایین استفاده کنید. هنگام رانندگی فقط از چراغهای پارک استفاده نکنید. از نور باال هر زمان که در فضای باز یا خیابانهای تاریک شهر در صورتی که غیر قانونی نباشد استفاده کنید. دید رانندگانی را که از روبرو میآیند، با نور باالی چراغهای خود کور نکنید. در صورت ضرورت نور چراغها را کم کنید. اگر چراغهای وسیله نقلیه
دیگر روشن است:
– مستقیم به نور چراغهای خودروی روبرو نگاه نکنید.
– لبه راست خط جاده خود را نگاه کنید.
– خودروهایی که از روبرو میآیند را از گوشه چشم نگاه کنید.
– تلاش نکنید تا با نور باالی خودرو خود از راننده دیگر “انتقام بگیرید”. اگر این کار را انجام دهید هر دو شما ممکن است به طور موقتی دید خود را از دست بدهید.
– هنگام رانندگی در شب این نکات را به یاد داشته باشید:
– دیدن عابرین پیاده و دوچرخهسواران در شب به مراتب مشکلتر است. به همین خاطرمراقب انها باشید.=

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است