+1 916 237 7151 info@farsidmv.com

 

توصیه میشودکه در هر حالتی از رانندگی در مه یا دود سنگین خودداری کنید. شما باید سفر خود را تا از میان رفتن مه به تعویق بیندازید. در صورتی که گزینه دیگری جز رانندگی در هوای مه الود ندارید، به اهستگی رانندگی کنید، برف پاک کن وسیله نقلیه را به کار انداخته و از چراغهای نور پایین وسیله نقلیه جهت روشنایی استفاده کنید. نور چراغهای نور باال در هوای مه الود بازخورد میکند و چشم را میزند. هرگز با چراغهای پارک یا مه شکن رانندگی نکنید.
فاصله خود را افزایش دهید و اماده باشید تا در فضایی که در جلو میبینید توقف کنید. از
ً ضروری باشد. سعی
قطع کردن یا عبور از خطوط ترافیک خودداری کنید مگر اینکه کامال
کنید به صدای ترافیکی که دیده نمیشود گوش کنید. از برف پاک کنها و آب کننده یخ شیشه استفاده کنید تا بهترین دید را به دست اورید. در صورتی که مه به نحوی غلیظ شد که نتوانید جلو را مشاهده کنید، کنار جاده توقف کنید، چراغهای عالمت اضطراری را روشن کنید و قبل از ادامه صبر کنید تا هوا بهتر شود.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است