+1 916 237 7151 info@farsidmv.com

وقتی ترافیک سنگین یا آب و هوای بدی وجود دارد باید آهسته تر رانندگی کنید. با این حال، اگر با رانندگی بسیار آهسته جلوی حرکت عادی و معقول ترافیک را بگیرید، ممکن است مورد استناد قرار بگیرید. اگر می‌خواهید آهسته‌تر از سایر ترافیک رانندگی کنید، در «خط شماره ۱» (خط سریع) رانندگی نکنید (به «انتخاب خط» مراجعه کنید). وقتی راننده دیگری نزدیک شماست و می خواهد سریعتر رانندگی کند، باید به سمت راست حرکت کنید.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است