bad car weather
bad car weather

سطح بسیاری از جادهها هنگام شروع باران یا برف لغزنده خواهد بود چون روغن و گرد و غبار روی ان هنوز شسته نشده است. با دیدن اولین نشانه باران، باران ریز یا برف روی جاده سرعت خود را کاهش دهید. برف پاک کنها، چراغهای نور پایین و اب کننده برف شیشه خودرو را روشن کنید. هنگام بارش سنگین باران یا طوفان برفی ممکن است نتوانید بیشتر از 100 فوت جلوتر از خودرو خود را ببینید. هنگامی که نتوانید بیشتر از 100 فوت جلوتر را ببینید، نمیتوانید با سرعت بیش از 30 مایل در ساعت با ایمنی الزم حرکت کنید. همچنین ممکن است مجبور شویدگاهگاهی توقف کنید تاگل یا برف را از روی شیشه جلو، چراغهای جلو و چراغهای عقب پاک کنید. اگر در مناطق برفی رانندگی میکنید، زنجیر چرخ مناسب با خود داشته باشید و مطمئن باشید که انها اندازه چرخهای خودرو شما میباشند. روش بستن زنجیر به چرخها را قبل از نیاز به استفاده انها یاد بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است
به بالای صفحه بردن