نقاط کور راننده در تصویر صفحه ۷۰ نمایش داده شده اند. اگر فقط در اینه های خود نگاه کنید نمیتوانید خودروهایی که در این نقاط کور وجود دارند را ببینید. سر خود را بگردانید تا اگر خودرویی در این نقاط کور قرار داشته باشد را ببینید. در نقطه کور راننده دیگر قرار نگیرید. هر چه سریعتر سرعت خود را کاهش داده یا از خودرو عبور کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است

به بالای صفحه بردن