+1 916 237 7151 info@farsidmv.com

نقاط کور راننده در تصویر صفحه ۷۰ نمایش داده شده اند. اگر فقط در اینه های خود نگاه کنید نمیتوانید خودروهایی که در این نقاط کور وجود دارند را ببینید. سر خود را بگردانید تا اگر خودرویی در این نقاط کور قرار داشته باشد را ببینید. در نقطه کور راننده دیگر قرار نگیرید. هر چه سریعتر سرعت خود را کاهش داده یا از خودرو عبور کنید

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است