road sign auto slope 663365
6364791 preview

تمامی وسایل نقلیهای که از سوخت بنزین استفاده میکنند مونوکسید کربن تولید میکنند. مونوکسیدکربن گازی بدون بو،مرگ اور است که از لوله اگزوز وسیله نقلیه خارج میشود. عالیم مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شامل: خستگی، خمیازه کشیدن، سرگیجه، تهوع، سردرد و یا وز وز گوش میباشد. شما می توانید با بررسی متناوب لولههای اگزوز از بروز مسمومیت گاز مونوکسیدکربن خودداری کنید. همچنین به هنگام روشن کردن موتور و یا در هنگام رانندگی و یا به هنگام پارک وسیله نقلیه در حالی که موتور روشن است، حداقل یکی از پنجرهها را کمی باز کنید. هرگز موتور وسیله نقلیه را در هنگامی که درهای پارکینگ خودرو بسته است روشن نکنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است
به بالای صفحه بردن