s041581362

محکومیتها و تصادفات رانندگی شما به مدت 36 ماه یا بیشتر – بسته به نوع محکومیت در سابقه رانندگی شما میمانند.
سیستم برخورد با راننده اهمالگر (NOTS, System Treatment Operator Negligent) بر اساس امتیازات راننده اهمالگر عمل کرده و از یک سری جرائم تدریجی و نامههای هشدار دهنده کامپیوتری علیه امتیاز رانندگی تشکیل شده است. هنگامی که سابقه رانندگی شما به “امتیاز” زیر برسد، ممکن است به عنوان یک راننده اهمالگر شناخته شوید:
4 امتیاز منفی در 12 ماه.
6 امتیاز منفی در 24 ماه.
8 امتیاز منفی در 36 ماه.
نکته: برای رانندگان تجاری امتیاز ممکن است متفاوت باشد. برای کسب اطالعات بیشتر درباره امتیاز به دفترچه راهنمای رانندگی تجاری کالیفرنیا (650 DL (مراجعه کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است
به بالای صفحه بردن