+1 916 237 7151 info@farsidmv.com

 

بیشتر اطالعات موجود در پرونده گواهینامه شما در دسترس عموم قرار دارد. آدرس محل سکونت شما تنها توسط سازمانهای مجاز قابل مشاهده است. محرمانه بودن آدرس پستی، در صورت تفاوت با آدرس محل سکونت شما، کمتر است.
سوابق مربوط به شرایط بدنی و روحی راننده محرمانه باقی خواهند ماند. شما میتوانید یک کپی از سابقه رانندگی خود را در هر دفتر DMV با پرداخت هزینه با ارائه کارت شناسایی معتبر دریافت کنید.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است