بیشتر اطالعات موجود در پرونده گواهینامه شما در دسترس عموم قرار دارد. آدرس محل سکونت شما تنها توسط سازمانهای مجاز قابل مشاهده است. محرمانه بودن آدرس پستی، در صورت تفاوت با آدرس محل سکونت شما، کمتر است.
سوابق مربوط به شرایط بدنی و روحی راننده محرمانه باقی خواهند ماند. شما میتوانید یک کپی از سابقه رانندگی خود را در هر دفتر DMV با پرداخت هزینه با ارائه کارت شناسایی معتبر دریافت کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است

به بالای صفحه بردن