+1 916 237 7151 info@farsidmv.com

 

با دیدن اولین نشانه باران سرعت خود را کاهش دهید خصوصا پس از اینکه برای مدت بسیاری بارندگی نشده باشد. این زمانی است که جادهها بسیار لغزنده هستند چون روغن و گرد و غبار شسته نشده اند. یک جاده لغزنده اصطکاک الزم را در تایرهای شما ایجاد نمیکند. سرعت خود را از سرعتی که روی جاده خشک دارید کمتر کنید. سرعت خود را به شرح زیر تنظیم کنید:- جادههای خیس–باید به میزان ۵ تا ۱۰ مایل در ساعت از سرعت خود بکاهید. – برف فشرده–سرعت خود را تا نصف کاهش دهید.- یخ–سرعت خود را تا حد خزیدن کاهش دهیدسطوح برخی از جادهها هنگام خیس بودن و معموال با داشتن علائم هشدار لغزنده تر از جاده های دیگر می باشد. در اینجا اطالعاتی برای کمک به شناسایی جادههای لغزنده ارائه شده است:- در روزهای سر و خیس، سایه درختان یا ساختمانها ممکن است لکههای یخ را پنهان کند. این مناطق اولین مناطقی هستند که منجمد شده و آخر از همه خشک میشوند.- پلها و روگذرها اغلب قبل از مناطق دیگر جاده یخ میزنند. این مناطق ممکن است لکه های یخ را مخفی کنند.- اگر در یک روز گرم باران ببارد، پیاده رو ممکن است برای چند دقیقه لغزنده باشد. گرما باعث میشود روغن موجود در اسفالت روی سطح جاده بیاید. روغن باعث لغزندگی جاده میشود تا زمانی که باران این روغن را از سطح جاده بشوید.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است