در صورتی که تعداد تخلفات ناشی از نادیده گرفتن قوانین شما زیاد باشد، DMV گواهینامه شما را تا 1 سال )شامل 6 ماه تعلیق( در وضعیت مشروط قرار میدهد یا امتیاز رانندگی شما را لغو خواهد کرد )به موضوعات اشاره شده در بخش »اداری« در صفحات 2–114 مراجعه کنید(. دستور تعلیق یا ابطال در مورد حق شما برای درخواست جلسه تجدید نظر به شما آگاهی میدهد.
در پایان تعلیق و یا ابطال دوره، شما میتوانید برای یک گواهینامه رانندگی جدید درخواست
دهید و باید اثبات مسئولیت مالی خود را نشان دهید.
DMV گواهینامه رانندگی افرادی را که محکوم به فرار از صحنه تصادف و یا رانندگی
بی پروا شده اند لغو می کند.
نکته: دادگاهها مجاز هستند گواهینامه رانندگی یک فرد را تعلیق کنند

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است

به بالای صفحه بردن