+1 916 237 7151 info@farsidmv.com

image asset

حضور مامور را با روشن کردن راهنمای سمت راست خود تصدیق کنید. فعال کردن راهنمای تان باعث میشود مامور بداند متوجه حضور او شده اید. در صورتی که حضور او را تصدیق نکنید، مامور پلیس ممکن است احساس خطر کند و ممکن است فکر کند دلیلی وجود دارد که نمیخواهید تسلیم شده یا ممکن است اسیب دیده باشید. خودرو خود را به شانه سمت راست جاده حرکت دهید. مامور با استفاده از خودرو گشت خود شما را هدایت خواهد کرد. به طرف خط وسط نروید. در خط وسط جاده یا در سمت مخالف یک جاده دو طرفه توقف نکنید. این کار هم راننده و هم مامور پلیس را در خطر برخورد با ترافیک روبرو قرار میدهد. به شانه سمت راست جاده حرکت کنید حتی اگر در خط کارپول/   در یک ازاد راه کامال
HOV قرار داشته باشید. در صورت امکان در محلی که روشن باشد توقف کنید. تا انجا که ممکن است خودرو خود را دور از جاده نگه دارید. هنگامی که تاریک است به دنبال محلی باشید که روشنایی بیشتری داشته باشد مانند کنار چراغهای بزرگراه، نزدیک رستورانها یا ایستگاههای سرویس.
تماس تلفنی خود را پایان دهید و رادیو را خاموش کنید. تمام حواس شما باید به مامورانتظامی باشد تا بتواند با شما ارتباط برقرار کرده تا توقف انتظامی شما را در کمترین زمان ممکن به پایان برساند.
داخل خودرو خود بمانید مگر اینکه مامور از شما بخواهد کار دیگری انجام دهید. هرگزاز خودرو خود خارج نشوید مگر اینکه مامور به شما بگوید که این کار را انجام دهید. در خالل توقف توسط نیروی انتظامی، اولویتهای مامور انتظامی ایمنی شما، ایمنی سرنشینان خودرو شما و ایمنی فردی خود مامور انتظامی میباشد. در اکثر موقعیتها، ایمنترین مکان برای شما و مسافران در داخل خودرو میباشد. خارج شدن از خودرو بدون اجازه مامور پلیس خطر برخورد توسط خودورهای عبوری و /یا افزایش احساس تهدید مامور را بیشتر میکند. دستان خود را در محلی که دیده شوند قرار دهید مانند فرمان و کلیه سرنشینان هم دستان خود را روی پاهای خود قرار دهند. در حین توقف توسط نیروی انتظامی، اگر مامور پلیس نتواند دستان راننده و کلیه سرنشینان را ببیند، احتمال افزایش احساس تهدید وی بیشتر خواهد شد. اکثر اعمال جنایتکارانه بر علیه مامورین پلیس با استفاده از دست افراد انجام میشود مانند
استفاده از سالح گرم، اشیاء تیز و غیره. اگر پنجرههای خودرو دودی باشد، توصیه میشود پنجره خودرو را پس از اینکه خودرو شما در شانه راست جاده متوقف شد و قبل از اینکه مامور با شما ارتباط برقرار کند پایین بیاورید.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است