+1 916 237 7151 info@farsidmv.com
کارگران جاده و منطقه در دست تعمیر

کارگران جاده و منطقه در دست تعمیر

عالئم و پیامها در مورد وجود کارگران، تجهیزاتی که به آرامی حرکت میکنند و بسته بودن مسیر جلو هشدار میدهند. مخروطیها، بشکه ها و دیگر موانع، شما را در منطقه در دست تعمیر هدایت میکنند. سرعت خود را کم کنید و آماده کاهش سرعت یا توقف برای تجهیزات بزرگراه باشید. به محض امن شدن جاده و بدون برخورد با مخروطی یا بشکه ها وارد جریان ترافیک شوید. در مناطق کار که خطوط باریک میشوند یا شانه جاده مسدود است، به دوچرخه سواران دقت کنید و در صورت حضور آنها، “جاده را تقسیم کنید”. به محدودیت سرعت و هشدارهای کاهش سرعت در منطقه کار دقت کنید. برای امنیت خود و امنیت مسافران تان به یاد داشته باشید که از مناطق در دست تعمیر با احتیاط عبور کنید، سرعت خود را کم کنید، فضای بیشتری بین وسایل نقلیه ایجاد کنید، زود رد شوید، انتظار توقف یا کاهش سرعت ناگهانی را داشته باشید، به رانندگانی که مسیر خود را در لحظه آخر تغییر میدهند دقت کنید و از فعالیتهای پرت کننده حواس در حین رانندگی در منطقه در دست تعمیر اجتناب نمایید. فعالیتهای پرت کننده حواس شامل استفاده از هندزفری گوشی موبایل، خواندن یا ارسال پیامک و یا استفاده از GPS و سیستمهای سرگرمی میباشد. جریمه تخطی از قوانین راهنمایی و رانندگی در منطقه های در دست تعمیر ممکن است ۱۰۰۰ $ یا بیشتر باشد. فردی که به یک کارگر بزرگراه حمله کند با جریمه بیش از ۲۰۰۰ دالر و زندان تا ۱ سال مواجه میشود. برای مشاهده کار در جاده توقف نکنید و سرعت خود را کم نکنید. از عالئم و دستورات کارگران پیروی کنید.

جریمه مضاعف

جریمه مضاعف

Double Fine Zones

با توجه به افزایش تلفات و جراحات مرتبط با تصادفات، جادههای خاصی تحت عنوان “تشدید ایمنی-جریمه مضاعف” تعیین شده اند. جریمه نقض قانون در این مناطق و همچنین در مناطق ساخت بزرگراهها، یا مناطق در دست تعمیری که کارگران در آن حضور دارند دو برابر میباشد

راه را باز کنید و از سرعت خود بکاهید

راه را باز کنید و از سرعت خود بکاهید

سوالات رانندگی کالیفرنیا

Move Over and Slow Down

راه را باز کنید و از سرعت خود بکاهید
در زمان نزدیک شدن به خودروهای امدادی مستقر یا کامیونهای یدک کش که چراغ زرد چشمک زن آژیرشان روشن است، یا خودروهای اداره حمل و نقل (Caltrans, Transportation of Department (که فلشرهای اضطراری یا چراغهای زرد رنگ هشدارشان روشن است و در کنار بزرگراه یا آزادراههای ایالتی مستقر شده اند، رانندگان ملزم میباشند در صورت بی خطر بودن فاصله خود را با آنها زیاد کنند یا ازسرعت خود بکاهند. این قانون برای کاهش تلفات مامورین پلیس، رانندگان کامیونهای یدک کش، کادر درمانی، کارکنان اداره حمل و نقل کالیفرنیا و سایر پرسنل امدادی طراحی شده است که به رانندگان مصدوم یا مشکل دار کمک میکنند و یا در کارهای جادهای مشارکت مینمایند

وسایل نقلیه دارای بارهای خطرناک

وسایل نقلیه دارای بارهای خطرناک

وجود تابلوی لوزی شکل روی کامیون به این معناست که بار کامیون بالقوه خطرناکاست (گاز، مواد منفجره، غیره). وسایل نقلیه با این عالئم ملزم به توقف قبل از عبور از ریل راه آهن هستند

راه را باز کنید و از سرعت خود بکاهید

بررسی راه بندانها

تغییرات کوچک در عادتهای رانندگی شما میتواند به باز شدن مزمن انسداد ترافیک کمک کند. از رفتارهای زیر در رانندگی خودداری کنید:
– تعقیب نزدیک–دنبال کردن از فاصله خیلی نزدیک.
– تغییرغیرضروری خط–خارج شدن و داخل شدن موجی در خطوط بزرگراه.
– عدم توجه–خوردن، ارایش کردن، صحبت کردن با تلفن همراه، ارسال پیام متنی، خواندن روزنامه و غیره.
– استفاده از ماشین که درست نگهداری نشده باشد، یا عوارض داشته باشد، یا سوخت یا شارژ باتریاش رو به پایان باشد

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است