10/16/2020
Farsi DMV driving Test, Quiz, Articles & Videos

کارگران جاده و منطقه در دست تعمیر

عالئم و پیامها در مورد وجود کارگران، تجهیزاتی که به آرامی حرکت میکنند و بسته بودن مسیر جلو هشدار میدهند. مخروطیها، بشکه ها و دیگر موانع، […]
10/16/2020
سوالات رانندگی کالیفرنیا

جریمه مضاعف

با توجه به افزایش تلفات و جراحات مرتبط با تصادفات، جادههای خاصی تحت عنوان “تشدید ایمنی-جریمه مضاعف” تعیین شده اند. جریمه نقض قانون در این مناطق […]
10/16/2020
سوالات رانندگی کالیفرنیا

راه را باز کنید و از سرعت خود بکاهید

راه را باز کنید و از سرعت خود بکاهید در زمان نزدیک شدن به خودروهای امدادی مستقر یا کامیونهای یدک کش که چراغ زرد چشمک زن […]
10/16/2020
سوالات رانندگی کالیفرنیا

وسایل نقلیه دارای بارهای خطرناک

وجود تابلوی لوزی شکل روی کامیون به این معناست که بار کامیون بالقوه خطرناکاست (گاز، مواد منفجره، غیره). وسایل نقلیه با این عالئم ملزم به توقف […]
10/16/2020
سوالات رانندگی کالیفرنیا

بررسی راه بندانها

تغییرات کوچک در عادتهای رانندگی شما میتواند به باز شدن مزمن انسداد ترافیک کمک کند. از رفتارهای زیر در رانندگی خودداری کنید: – تعقیب نزدیک–دنبال کردن […]
10/16/2020
سوالات رانندگی کالیفرنیا

رانندگان پرخاشگر

  رانندگی پرخاشگرانه باعث مشکالت جدی در جاده میشود. تمام رانندگان باید در مورد رانندگی پرخاشگرانه و پدیدهای به نام “خشم جادهای” آگاهی داشته باشند٬ و […]
10/16/2020
سوالات رانندگی کالیفرنیا

خودرو خود را قابل رویت کنید

نقاط کور راننده در تصویر صفحه ۷۰ نمایش داده شده اند. اگر فقط در اینه های خود نگاه کنید نمیتوانید خودروهایی که در این نقاط کور […]
10/16/2020
سوالات رانندگی کالیفرنیا

وضعیت جاده چگونه است

  هر چه سرعت شما بیشتر باشد کنترل کمتری روی خودروی خود خواهید داشت. بجای رانندگی در سرعت قانونی تعیین شده، سرعت رانندگی خود را با […]
10/16/2020
پیچ

پیچها

در پیچ ها نیروی گریز از مرکز شدیدی بر وسیله نقلیه وارد میشود و نیروی وارده به ویژه در جادههای لغزنده خطرات جانی بالقوهای دارد. باران، […]
gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
نسخه برداری و تکثیر ممنوع است