+1 916 237 7151 info@farsidmv.com

 

یکی از مهمترین مؤلفه های رانندگی بدون خطر وضعیت تایرها میباشد. در اینجا بعضی از نکات مفید در مورد طریقه نگهداری از تایرها
ارایه شده است:

هر نوع پارگی یا برآمدگی را در دیواره کناری تایر کنترل کنید، عمق عاج را کنترل کنید و مطمئن شوید که فشار تایر شما در محدوده درست است، آن هم با مراجعه به دفترچه راهنمای مالک یا نشانگر پوند بر اینچ مربع (PSI در درون لبه داخلی درب وسیله نقلیه. 

میتوانید از سکه یک پنی برای آزمودن کیفیت آج تایرها استفاده کنید
– سکه را از طرفی که سر ابراهام لینکلن دیده شود نگه دارید. این سکه را طوری ً در معرض دید باشد. بین انگشتان دست خود بگیرید که سر او به سمت شما و کامال
– سکه را در حالتی که قسمت سر به سمت تایر است در عمیقترین شیار اج تایر وسیله نقلیه قرار دهید. اگر سر ابراهام لینکلن هنوز به طور کامل دیده میشود تایرها باید تعویض شود.

 

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است