+1 916 237 7151 info@farsidmv.com

سوالات رانندگی کالیفرنیا

Move Over and Slow Down

راه را باز کنید و از سرعت خود بکاهید
در زمان نزدیک شدن به خودروهای امدادی مستقر یا کامیونهای یدک کش که چراغ زرد چشمک زن آژیرشان روشن است، یا خودروهای اداره حمل و نقل (Caltrans, Transportation of Department (که فلشرهای اضطراری یا چراغهای زرد رنگ هشدارشان روشن است و در کنار بزرگراه یا آزادراههای ایالتی مستقر شده اند، رانندگان ملزم میباشند در صورت بی خطر بودن فاصله خود را با آنها زیاد کنند یا ازسرعت خود بکاهند. این قانون برای کاهش تلفات مامورین پلیس، رانندگان کامیونهای یدک کش، کادر درمانی، کارکنان اداره حمل و نقل کالیفرنیا و سایر پرسنل امدادی طراحی شده است که به رانندگان مصدوم یا مشکل دار کمک میکنند و یا در کارهای جادهای مشارکت مینمایند

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است