+1 916 237 7151 info@farsidmv.com

 

مشروبات الکلی و/یاموادمخدر قدرت تصمیمگیری شما راکاهش میدهد. قدرت تصمیمگیری یا عقل تضعیفشده بر روی واکنش شما نسبت به صداها و آنچه که میبینید تأثیر میگذارد. راه رفتن در ترافیک یا دوچرخه سواری تحت تأثیر الکل یا مواد مخدر نیز خطرناک است. بسیاری از آنچه در مورد الکل گفته شده در مورد مواد مخدر نیز صدق میکند. قانون رانندگی در حال مستی کالیفرنیا نیز با قانون رانندگی تحت تأثیر مواد مخدر یکی است. این موضوع بر مبنای قانون “رانندگی تحت تأثیر الکل و/یا مواد مخدر” است. اگر یک افسر شک کند که تحت تأثیر مواد مخدر هستید، میتواند از نظر قانونی از شما بخواهد یک آزمایش خون یا ادرار انجام دهید. رانندگانی که از انجام این آزمایشات خودداری کنند با تعلیق طوالنیتر و ابطال گواهینامه رانندگی رو به رو خواهند شد. استفاده از هر گونه ماده مخدر یا دارو )قانون بین داروهای تجویزی یا بدون نسخه یا مواد غیر قانونی تمایز قائل نمیشود( که توانایی شما در رانندگی ایمن را مختل کند غیرقانونی است. در صورتی که مطمئن نیستید مصرف دارو روی رانندگی شما تأثیر خواهد گذاشت، با داروساز یا پزشک خود مشورت یا برچسب هشدار روی دارو را مطالعه کنید. چند واقعیت
در رابطه با دارو: اکثر داروهایی که برای سرماخوردگی، حساسیت فصلی، آلرژی یا آرام کننده اعصاب یا عضالت مصرف میشوند میتواند باعث خوابآلودگی فرد شوند. داروهایی که با یکدیگر یا همراه الکل مصرف شوند میتوانند خطرناک باشند. اکثر داروها هنگام مصرف با مشروبات الکلی دارای اثرات جانبی پیشبینی نشده میشوند. 
قرصهای نیروبخش، “uppers “و قرصهای رژیمی میتوانند راننده را برای مدت کوتاهی هشیارتر کنند اما میتوانند متعاقبا  باعث عصبی و گیج شدن فرد شوند و وی نتواند تمرکز کند. این داروها همچنین بر روی بینایی تأثیر میگذارند.
داروهایی را که “باعث خواب آلودگی یا گیجی شوند” نباید به هیچ عنوان قبل از رانندگی مصرف کرد. حتما برچسب داروها را مطالعه کرده و از اثرات داروهایی که مصرف میکنید آگاه شوید.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است