اگر شما به رانندگی تحت تاثیر الکل و/یا مواد مخدر یا هر دو محکوم شده باشید و سطح غلظت خون شما بیش از حد باال باشد، ممکن است در نوبت اول محکومیت به 6 ماه حبس و پرداخت 390 تا 1000 دالر محکوم شوید. ممکن است خودروی شما توقیف شده و هزینه نگهداری از آن در پارکینگ از شما دریافت شود. در اولین محکومیت، امتیاز رانندگی شما تا 6 ماه تعلیق خواهد شد و ملزم به اجرای برنامه رانندگی تحت تاثیر، ارائه گواهی مدرک بیمه کالیفرنیا (1P SR/22 SR (و پرداخت کلیه هزینهها پیش از دریافت مجددگواهینامه خود خواهید بود. طول مدت برنامهمتغیر است. اگر غلظت خون شما 15.0 %یا باالتر باشد و از قبل به دالیل دیگر مربوط به الکل پرونده تخلفی داشته باشید یا از انجام آزمایش شیمیایی امتناع کنید، دادگاه میتواند حکم دهد در یک برنامه 9 ماهه یا بیشتر شرکت کنید. اگر غلظت الکل خون شما 20.0 %یا باالتر باشد و دادگاه شما را به یک برنامه پیشرفته رانندگی تحت تاثیر ارجاع دهد، گواهینامه شما به مدت 10 ماه به حالت تعلیق در خواهد آمد. همچنین ممکن است ملزم به نصب دستگاه قفل داخلی موتور در خودرو خود شوید. دستگاه قفل داخلی موتور از روشن شدن خودرو در زمانی که نفس شما حاوی الکل باشد جلوگیری میکند. اگر شخصی بر اثر رانندگی تحت تاثیر شما صدمه ببیند، دوره تعلیق گواهینامه شما 1 سال خواهد بود. در پروندههای منجر به صدمه شدید یا مرگ ممکن است با دعوای مدنی روبرو شوید. همه موارد محکومیت رانندگی تحت تاثیر در بایگانی به مدت 10 سال در اداره وسایل نقلیه موتوری کالیفرنیا (DMV (نگهداری میشود. دادگاه و/یا اداره وسایل نقلیه موتوری کالیفرنیا (DMV (میتوانند مجازاتهای شدیدتری برای تخطی بعدی روی داده در طی این دوره اعمال کنند.
ًغلظت الکل خون پایینتر از حد قانونی به این معنا نیست که مجاز هستید رانندگی کنید. تقریبا تمام رانندگان با مصرف الکل در سطوح پایینتر از سطح قانونی، نشانههایی از اختالل را بروز میدهند. اختاللی که در زمان متوقف شدن از خود نشان میدهید میتواند برای محکوم کردن شما به رانندگی تحت تاثیر حتی بدون اندازه گیری غلظت الکل خون کافی باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: امتیاز نسخه برداری محفوظ است
به بالای صفحه بردن