+1 916 237 7151 info@farsidmv.com

 

قانون درباره استفاده یا داشتن مشروب الکلی یا فراوردههای ماریجوانا در یک وسیله نقلیه در بزرگراه یا خارج از آن بسیار سختگیر است. نوشیدن هر مقدار مشروب الکلی، یا دود کردن یا خوردن هر ماده ماریجوانا در هنگام رانندگی یا سوار شدن به عنوان مسافر در یک وسیله نقلیه موتوری ممنوع است. یک ظرف مشروب الکلی که در داخل وسیله نقلیه حمل میشود، باید پر، مهر و موم شده و باز نشده باشد؛ با این حال، این قانون درباره مسافران غیر راننده در اتوبوس، تاکسی، ون مسافرتی یا اتومبیل خانه دار صدق نمیکند. یک ظرف باز الکل باید در صندوق عقب خودرو یا در محلی که سرنشینان در آن نمینشینند گذاشته شود. نگه داشتن یک ظرف باز مشروبات الکلی در داشبورد خودرو بر خالف قانون است. همچنین، از نظر قانون داشتن یک ظرف باز ماریجوانا یا محصوالت ماریجوانا در هنگام استفاده از وسیله نقلیه موتوری ممنوع است.رانندگان زیر ۲۱ سال )همراه داشتن مشروبات الکلی(اگر سن شما کمتر از ۲۱ سال باشد: نمیتوانید مشروبات الکلی، آبجو یا شراب داخل خودرو داشته باشید، مگر اینکه والدین یا فردی دیگری که در قانون مشخص شده است همراه شما باشد و ظرف حاوی این مواد پر و پلمپ بوده و باز نشده باشد. در صورتی کهنوشیدنی الکلی در خودروی شماکشف شود، خودروی شما بهمدت حداکثر ۳۰ روز توقیف خواهد شد. ممکن است دادگاه شما را تا ۱۰۰۰ دالر جریمه نماید و یا گواهینامه شما را تا یک سال به حالت تعلیق درآورد یا از DMV بخواهد در صورتی که تاکنون گواهینامه نگرفتهاید، صدور گواهینامه شما را تا یک سال به تأخیر بیاندازد. چنانچه به رانندگی با غلظت الکل خون به میزان ۰۱.۰ %یا باالتر یا رانندگی تحت تأثیر الکل و/یا مواد مخدر محکوم شوید، ممکن است امتیاز رانندگی شما به مدت ۱ سال باطل شود.در اولین خطا از شما خواسته میشود بخش آموزش برنامه رانندگی تحت تاثیر را انجام دهید. خطای بعدی حضور اجباری در برنامه طوالنیتر رانندگی تحت تاثیر است و برای شرکت در برنامه رانندگی تحت تاثیر دارای گواهینامه رانندگی محدود نخواهید بود.استثنا: هنگامی که برای فردی که دارای مجوز فروش مشروبات الکلی است کار میکنید میتوانید مشروبات الکلی را در ظروف سر بسته حمل کنید.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است