+1 916 237 7151 info@farsidmv.com

 

رانندگی پس از مصرف بیش از حد هر نوع الکل )شامل داروهایی نظیر شربت سرفه( یا مصرف هر گونه دارو )شامل داروهای تجویز شده( یا استفاده از ترکیب الکل یا داروهایی که بر توانایی رانندگی تأثیر منفی بگذارد غیرقانونی است

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است