رانندگی پس از مصرف بیش از حد هر نوع الکل )شامل داروهایی نظیر شربت سرفه( یا مصرف هر گونه دارو )شامل داروهای تجویز شده( یا استفاده از ترکیب الکل یا داروهایی که بر توانایی رانندگی تأثیر منفی بگذارد غیرقانونی است

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است

به بالای صفحه بردن