+1 916 237 7151 info@farsidmv.com

fish

لغزیدن هنگام شتاب گرفتن هنگامی رخ میدهد که چرخها اصطکاک خود با سطح جاده را از دست میدهند. برای حفظ کنترل خودرو هنگام لیز خوردن ترمز نگیرید. فشار روی پدال گاز را کاهش دهید و چرخها را صاف کنید تا خودرو مجددا خود را صاف کند.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است