+1 916 237 7151 info@farsidmv.com

 

اگر پدال گاز گیر کرد به صورت زیر عمل کنید:

۱ .دنده را در وضعیت خالص قرار دهید.

۲ .ترمز بگیرید.

۳ .به جاده نگاه کنید.

۴ .به دنبال مسیر دیگر که دور از ترافیک باشد بگردید یا به دنبال مسیر خروج باشید.

۵ .با بوق زدن و روشن کردن چراغهای اضطراری به رانندگان دیگر هشدار دهید.

۶ .سعی کنید با ایمنی کامل خودرو را به خارج از جاده هدایت کنید.

۷ .توقف کنید و خودرو را خاموش کنید.هشدار: خاموش کردن خودروی در حال حرکت میتواند باعث قفل شدن فرمان و خارجشدن کنترل آن از دست شما شود.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است