1x 1

اگر پدال گاز گیر کرد به صورت زیر عمل کنید:
1 .دنده را در وضعیت خالص قرار دهید.
2 .ترمز بگیرید.
3 .به جاده نگاه کنید.
4 .به دنبال مسیر دیگر که دور از ترافیک باشد بگردید یا به دنبال مسیر خروج باشید.
5 .با بوق زدن و روشن کردن چراغهای اضطراری به رانندگان دیگر هشدار دهید.
6 .سعی کنید با ایمنی کامل خودرو را به خارج از جاده هدایت کنید.
7 .توقف کنید و خودرو را خاموش کنید.
هشدار: خاموش کردن خودروی در حال حرکت میتواند باعث قفل شدن فرمان و خارج
شدن کنترل آن از دست شما شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است
به بالای صفحه بردن