+1 916 237 7151 info@farsidmv.com

 

کارهایی که نباید انجام دهید:

هرگاه فردی زیر سن ۱۸ سال در خودرو است سیگار نکشید. انجام اینکار حداکثر ۱۰۰ دالر جریمه دارد.حیوانات را در بزرگراه رها نکنید. جریمه این جرم حداکثر ۱۰۰۰ دالر، ۶ ماه زندان یا هر دو است.در هنگام رانندگی، با دستگاههای مخابراتی بیسیم برای نوشتن، ارسال یا خواندن پیامهای متنی کار نکنید.هنگام رانندگی، از قرار دادن هدفون یا گوشی روی هر دو گوش خودداری کنیدهنگامی که وزن خودرو به دلیل سرنشین یا بار زیاد سنگین است و نمیتوانید آن را کنترل کنید یا جلو و دو طرف خودرو را مشاهده کنید، رانندگی نکنید.- راندن خودرو با باری که ایمن و درست قرار داده نشده و از نظر ایمنی خطرناک باشد غیرقانونی است ((a(۲۴۰۰۲ §CVC .(بارهای بسته نشده )نردبان، سطل یااقالمی که در پشت وانت رها شده باشد( میتوانند هنگام پرتاب شدن بر روی سطح ًموتورسیکلتسواران خطرناک باشند. جاده برای سایر رانندگان مخصوصااشیایی که توسط خودروهای سواری حمل میشوند نباید از سمت چپ، یا بیش از ۶ این اشیایی که توسط خودروهای سواری حمل میشوند نباید از سمت چپ، یا بیش از ۶ اینچ از سمت راست بیرون زده باشند. باری که بیش از ۴ فوت از سپر عقب وسیله نقلیه بیرون زده است باید یک پرچم قرمز یا فلورسنت نارنجی مربع ۱۲ اینچی یا دو چراغ قرمز در شب نمایش دهد.اجازه ندهید فردی در پشت وانت یا کامیون سوار شود، مگر اینکه مجهز به صندلی باشد و فرد از صندلی و کمربند ایمنی استفاده کند.حیوانات را در پشت وانت یا کامیون قرار ندهید، مگر اینکه حیوان به طرز مناسب بسته شده باشد؛ این کار مانع افتادن، پریدن یا پرتاب شدن حیوان از خودرو میشود.خودرویی را که دارای نمایشگر بوده و این نمایشگر در معرض دید راننده است و چیزی به جز اطالعات مربوط به خودرو، نقشه، پخشکننده رسانه یا اطالعات رادیویی ماهوارهای را نمایش میدهد هدایت نکنید.سیگار، سیگار برگ یا هرگونه ماده مشتعل یا در حال سوختن را از خودرو بیرون نیندازید.دید خود را با قرار دادن عالئم یا اشیاء دیگر بر روی شیشه جلو و یا پنجرههای پشت محدود نکنید. هیچ جسمی در آینه آویزان نکنید. نصب برچسب شیشه جلو پنجره و غیره،تنها در این مکانها مجاز است:یک مربع ۷ اینچی در گوشه پایین شیشه جلو سمت شاگرد یاگوشه پایین پنجره عقب.یک مربع ۵ اینچی در گوشه پایین پنجره سمت راننده. پنجره کناری پشت سر راننده.یک مربع ۵ اینچی واقع در مرکز بخش باالیی شیشه جلوی اتومبیل برای دستگاه پرداخت عوارض الکترونیکی.مانع مراسم خاکسپاری نشده یا مسیر آن را مسدود نکنید. خودروهایی که در مراسم خاکسپاری شرکت میکنند دارای حق تقدم هستند و مانع شدن، توقف یا مسدود ساختن این مراسم میتواند باعث جریمه شدن شما شود (۲۸۱۷ §CVC  (مراسم خاکسپاری رایک مأمور راهنمایی و رانندگی هدایت میکند. کلیه خودروهایی که در مراسم خاکسپاری شرکت میکنند دارای عالمتهایی جهت شناسایی روی شیشه جلو بوده و چراغهای جلو آنها روشن است.با خودرویی که دارای یک محصول دیداری یا الکترونیکی یا دستگاهی است که خواندن یا تشخیص پالک شماره خودرو را مشکل میسازند رانندگی نکنید.تحت هیچ شرایطی پالک شماره خودرو را تغییر ندهید.

کارهایی که باید انجام دهید:
باید چراغهای جلو را ۳۰ دقیقه پس از غروب خورشید روشن کرده و آنها را تا ۳۰ دقیقه پیش از طلوع خورشید روشن نگه دارید.باید در ۵۰۰ فوتی خودرویی که به سمت شما میآید و در ۳۰۰ فوتی خودرویی که دنبال میکنید چراغ وسیله نقلیه خود را روشن کنید.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است