اصلیترین علل تصادفات این موارد هستند:
– فعالیتهای پرت کننده حواس راننده.
– سرعت غیرمجاز.
– رانندگی در طرف نادرست جاده.
– دورزدنهای نادرست.
– پیروی نکردن از قوانین مربوط به حق تقدم.
– پیروی نکردن از عالئم یا نشانههای ایست.
در صورت مشاهده چراغهای خطر خودروی جلو، از صورت خود بکاهید. این امر میتواند نشانگر تصادف یا وضعیت اضطراری در جاده پیش روی شما باشد. اگر فردی تقاضای کمک کرد توقف کنید و به او کمک کنید، یا با دقت از آنجا عبور کنید. در صورت امکان از رانندگی در نزدیکی محلهای تصادف خودداری نمایید. مسدود نشدن جاده توسط سایر خودروها میتواند عملیات امداد رسانی به مصدومان را سرعت بخشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است

به بالای صفحه بردن