clean
940x0

توقفهای ترافیکی توسط نیروهای انتظامی در موارد زیر استفاده میشوند: – کند کردن یا توقف عبور و مرور برای برداشتن موارد خطرناک از جاده. – انجام عملیات اورژانس. – پیش گیری از برخوردهای ترافیکی در مه سنگین یا ترافیک غیرعادی سنگین. در هنگام جداسازی ترافیک، مامور مربوطه چراغهای اضطراری عقب را روشن میکند، سرعت خودرو کاهش میدهد و به صورت مارپیچ در خطوط ترافیکی حرکت میکند. برای کمک به مامور در ترمزهای ترافیکی به صورت زیر عمل کنید: – فالشرهای اورژانس خود را برای هشدار به رانندگان دیگر در مورد خطری که در جلو قرار دارد روشن کنید. – سرعت خود را به آرامی کاهش دهید. سرعت خود را ناگهانی کاهش ندهید مگر اینکه برای جلوگیری از برخورد ضروری باشد. سرعت خود را به اندازهمامور انتظامی کاهش دهید و فاصلهای امن را با خودرو گشتی که جلو شما قرار دارد حفظ کنید. – سعی نکنید از خودرو گشت عبور کنید. تا زمانی که خودرو گشت چراغهای اضطراری خود را خاموش نکرده است و شرایط ترافیک جلو به سرعت عادی بازنگشته است سرعت خود را افزایش ندهید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است
به بالای صفحه بردن