+1 916 237 7151 info@farsidmv.com

 

توقفهای ترافیکی توسط نیروهای انتظامی در موارد زیر استفاده میشوند:
– کند کردن یا توقف عبور و مرور برای برداشتن موارد خطرناک از جاده.
– انجام عملیات اورژانس.
– پیش گیری از برخوردهای ترافیکی در مه سنگین یا ترافیک غیرعادی سنگین.
در هنگام جداسازی ترافیک، مامور مربوطه چراغهای اضطراری عقب را روشن میکند، سرعت خودرو کاهش میدهد و به صورت مارپیچ در خطوط ترافیکی حرکت میکند. برای کمک به مامور در ترمزهای ترافیکی به صورت زیر عمل کنید:
– فالشرهای اورژانس خود را برای هشدار به رانندگان دیگر در مورد خطری که در جلو قرار دارد روشن کنید.
– سرعت خود را به آرامی کاهش دهید. سرعت خود را ناگهانی کاهش ندهید مگر اینکه برای جلوگیری از برخورد ضروری باشد. سرعت خود را به اندازهمامور انتظامی کاهش دهید و فاصلهای امن را با خودرو گشتی که جلو شما قرار دارد حفظ کنید.
– سعی نکنید از خودرو گشت عبور کنید. تا زمانی که خودرو گشت چراغهای اضطراری خود را خاموش نکرده است و شرایط ترافیک جلو به سرعت عادی بازنگشته است سرعت خود را افزایش ندهید.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است