+1 916 237 7151 info@farsidmv.com

اگر زیر ۱۸ سال دارید، والدین یا قیم شما باید درخواست گواهینامه شما را امضا کرده و مسئولیت مالی رانندگی شما را بر عهده بگیرد. با رسیدن به سن ۱۸ سال، مسئولیت والدین یا قیم به طور خودکار به پایان میرسد. اگر در تصادفی نقش داشتید، ممکن است والدین یا قیم شما بخاطر خسارات شهری مسئول بوده و شما نیز جریمه شوید.

استثنا: والدین یا قیم شما میتوانند هنگامی که هنوز به سن قانونی نرسیدهاید، گواهینامه شما را در هر زمان لغو کنند.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است