اداره وسائط نقلیه موتوری کالیفرنیا )DMV )اطالعات تمامی برخوردهایی را که به این سازمان ارائه شده است نگه میدارد تا زمانیکه: نیروی انتظامی،مگر اینکهافسر گزارش دهنده اظهار کند فردی دیگری مقصر بوده است. شما یا فرد دیگری که در تصادف نقش داشته است، اگر بیش از ۱۰۰۰ دالر به فردی خسارت وارد شده باشد، یا اگر کسی مجروح یا فوت شود. عامل برخوردمهم نیست، اداره وسائط نقلیهموتوری کالیفرنیا باید تمامی سوابق را نگه دارد.

1 دیدگاه دربارهٔ «تصادفات ثبت شده در پرونده شما»

  1. بازتاب: 3legitimate

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است

به بالای صفحه بردن