+1 916 237 7151 info@farsidmv.com

 

پزشکان و جراحان موظفند بیماران ۱۴ سال به باال یا سالمند را که مبتال به کاهش هوشیاری، آلزایمر یا اختالالت مربوطه هستند )قانون سالمت و ایمنی کالیفرنیا (۱۰۳۹۰۰] §CHSC, [Code Safety & Health California )گزارش دهند.با اینکه در قانون الزام آور نیست پزشک شما میتواند هرگونه شرایط پزشکی را که تشخیص میدهد بر توانایی شما در رانندگی تاثیر میگذارد به اداره وسائط نقلیه موتوری کالیفرنیا (DMV) گزارش دهد.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است