پزشکان و جراحان موظفند بیماران ۱۴ سال به باال یا سالمند را که مبتال به کاهش هوشیاری، آلزایمر یا اختالالت مربوطه هستند )قانون سالمت و ایمنی کالیفرنیا (۱۰۳۹۰۰] §CHSC, [Code Safety & Health California )گزارش دهند.با اینکه در قانون الزام آور نیست پزشک شما میتواند هرگونه شرایط پزشکی را که تشخیص میدهد بر توانایی شما در رانندگی تاثیر میگذارد به اداره وسائط نقلیه موتوری کالیفرنیا (DMV) گزارش دهد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است

به بالای صفحه بردن