+1 916 237 7151 info@farsidmv.com

 

رانندگی پرخاشگرانه باعث مشکالت جدی در جاده میشود. تمام رانندگان باید در مورد رانندگی پرخاشگرانه و پدیدهای به نام “خشم جادهای” آگاهی داشته باشند٬ و بدانند که چی کنند وقتی این دو اتفاق میافتد.
2 چیز مهم است در مورد رانندگان پرخاشگر که باید متوجه بود:
1 .آشنایی و خودداری کردن رفتارها در وجود خود.
2 .دوری کردن از رانندگان که این رفتارها را تبارز میدهند.
راههای دوری کردن از تبدیل شدن به یک راننده پرخاشگر عبارتند از:
وقت کافی برای رسیدن به هدف تان در نظر بگیرید.
مسیر رانندگان دیگر را “قطع” نکنید.
در خط چپ )تیز رفتار( به آهستگی نرانید.
بسیار نزدیک به خودروی دیگر رانندگی نکنید.
به رانندگان دیگر اشاره نکنید.
بوق را تنها در حالت اضطراری استفاده کنید.
به رانندگان پرخاشگر اجازه دهید تا از شما بگذرند.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است