+1 916 237 7151 info@farsidmv.com

هرگز مشخص نیست که چه چیزی در ان سمت تپه پر شیب یا پیچ تند قرار دارد. هنگامی که به تپه یا پیچ میرسید، سرعت خود را کاهش دهید تا بتوانید در صورت بروز خطر توقف کنید. با سرعتی حرکت کنید که بتوانید توقف کنید. هر گاه دید شما توسط یک تپه و یا پیچ محدود شد، باید فرض کنید که وسیله نقلیه دیگری در جلوی شما قرار دارد )در حرکت است(. تنها در صورتی اقدام به سبقت از وسیله نقلیه دیگر کنید که مطمئن هستید فاصله شما تا پیچ بعدی ۱/۳ مایل است، این میزان فاصله برای سبقت گرفتن بدون خطر مورد نیاز است. هنگامی که به پیچ یا به باالی تپه میرسید در سمت چپ جاده رانندگی نکنید چون نمیتوانید جلوی خود را به مقدار کافی مشاهده کرده و از ایمن بودن سبقت مطلع شوید.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است