+1 916 237 7151 info@farsidmv.com

 

اگر چرخهای شما از مسیر منحرف شدند، محکم فرمان را در دست گرفته و به اهستگی پای خود را از روی پدال گاز بردارید و به ارامی ترمز کنید. ترافیک پشت سر خود را کنترل کنید و به ارامی وسیله نقلیه خود را به مسیر اصلی هدایت کنید. فرمان خود را به صورت ناگهانی نکشید یا نچرخانید؛ این کار ممکن است باعث شود به سمت خودروهایی کشیده شوید که از روبرو میآیند

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است