+1 916 237 7151 info@farsidmv.com

 

تابش نور شدید خورشید به هنگام رانندگی میتواند بسیار خطرناک باشد. نکات زیر به هنگام رانندگی در نور شدید خورشید به شما کمک میکند:
– هر دو طرف درون و بیرون شیشه جلوی راننده را تمیز نگه دارید.
– مطمئن شوید که برف پاک کن وسیله نقلیه به خوبی کار میکند و مایع درون ان پر است.
– از عینکهای آفتابی پوالریزه استفاده کنید.
– فاصله کافی بین وسیله نقلیه خود و وسایل نقلیه اطراف ایجاد کنید. سایه بان شیشه های
– خودرو باید در شرایط مناسبی باشد و هیچ مانعی برای استفاده از انها وجود نداشته باشد.
– حواستان به عابران پیاده باشد. تشخیص آنها در شرایط نور شدید خورشید مشکل است.
– سعی کنید از رانندگی به هنگام طلوع و غروب خورشید خودداری کنید.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است