+1 916 237 7151 info@farsidmv.com

 

راننده هر وسیله نقلیهای در صورت فرار و یا تالش برای فرار از یک مجری قانون در حال انجام وظیفه، مجرم به تخطی از قانون شناخته میشود که مجازات حبس در یک زندان شهرستان کمتر ۱ سال را به همراه دارد (1.2800 §CVC ( اگر فردی هنگام تعقیب توسط پلیس به جرم ایجاد آسیب بدنی جدی محکوم شود ((a(3.2800 §CVC ،(به یکی از موارد زیر محکوم خواهد شد: حبس به مدت 3 ،5 یا 7 سال در زندان ایالتی یا کمتر از 1 سال در یکی از زندانهای شهرستان.
جریمه بین 2000 تا 10000 دالر.
هم جریمه و هم زندان.
هنگامی که یک شخص محکوم به قتل نفس ناشی از فرار پلیس در هنگام تعقیب شد،
مجازات حبس در زندان ایالتی برای حداقل 4 تا 10 سال برای وی در نظر گرفته میشود.
((b (3.2800 §CVC.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است