+1 916 237 7151 info@farsidmv.com

dl600F Page 103
6364896 preview

رانندگی سبز و یا رانندگی “هوشمند”، مجموعهای از فعالیتها و تکنیکهای است که برای به حداکثر رساندن بهره وری سوخت خودرو و کم کردن آلودگی با بهبود عادات رانندگی و تعمیر به موقع خودرو صورت میگیرد. بنا به اعالم آژانس حفاظت محیط زیست ایاالت متحده (EPA, Agency Protection Environmental. S.U…« ،(حوزه حمل و نقل، بیشترین بخش انتشار گازهای گلخانهای را باعث میشود.« نکات ساده زیر را میتوانید به منظور رانندگی سبز استفاده کنید: رفتار– به شکل مالیم سرعت خود را کاهش یا افزایش دهید و سرعت میانگین خود را همیشه یکنواخت نگه دارید. نگهداری– با نگه داشتن فشار مناسب درون چرخها، تعویض به موقع روغن و کنترل فیلترها، از خودرو خود به شکل درست نگهداری کنید

وزن– وزن اضافی را با خالی کردن صندوق و یا برداشتن باربند باالی سقف کم کنید. برای کاهش بیشتر گازهای گلخانه ای، یک وسیله نقلیه با آالیندگی صفر را با نیروی محرکه الکتریکی یا هیدروژنی در نظر بگیرید. خودروهای الکتریکی قابل اتصال به صورت شبانه در خانه یا در یک ایستگاه شارژ عمومی یا محل کار شارژ میشوند. خودروهای الکتریکی سلولی با سوخت هیدروژن در ایستگاههای عمومی هیدروژن سوختگیری میکنند. هر دو گاز گلخانهای از اگزوز منتشر نمیکنند، تعویض روغن الزم ندارند، اقتصاد سوخت عالی دارند و حداقل نگهداری نیاز دارند.
نکته: برای معلومات بیشتر به این سایت مراجعه کنید gov.FuelEconomy.www . رانندگی سبز توسط دفتر حمل و نقل و کیفیت هوا و سازمان حفاظت محیط زیست (Quality Air and Transportation of Office (ایاالت متحده ترویج میشود.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است