+1 916 237 7151 info@farsidmv.com

 

صدای بوق، آژیر یا صدای تایر میتواند هشدار خطر باشد. گاهی اوقات ممکن است صدای خودرویی – به ویژه زمانی که در نقاط کور شماست – را بشنوید اما آن را نبینید. اگر سر و صدا بیش از حد باشد، حتی افراد دارای شنوایی خوب نمیتوانند به خوبی بشنوند. قرار دادن هدفون یا گوشی روی هر دو گوش در هنگام رانندگی خالف قانون است. مشکالت شنوایی میتوانند آنقدر آهسته ایجاد شوند که متوجه نشوید. گوشهای خود را به طور منظم معاینه کنید. رانندگان ناشنوا یا رانندگانی که مشکل شنوایی دارند میتوانند عادات ایمنی رانندگی خود را با تکیه بیشتر به حس بینایی خود تنظیم کنند تا مشکالت شنوایی را جبران کنند.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است