+1 916 237 7151 info@farsidmv.com

 

بادهای شدید به هنگام رانندگی به ویژه برای وسایل نقلیه بزرگتر، مانند کامیونها، کاروانها و وسایل نقلیه تریلردار خطرات جانی به همراه دارد. بعضی از نکاتی ایمنی که باید به هنگام رانندگی در باد شدید رعایت شود شامل:
– کم کردن سرعت خود. کاهش سرعت به شما اجازه میدهد که کنترل خودرو خود را بهتر در دست بگیرید و در صورتی که خودروی شما با یک باد قوی برخورد نمود به شما زمان بیشتر برای واکنش میدهد.
– گرفتن محکم فرمان در دست. بادهای قوی غیر قابل پیش بینی هستند و اگر شما فرمان را درست نگه ندارید، وزش باد قوی باعث میشود فرمان ناگهان از دست شما خارج شود.
– هشیار بودن. جلو را خوب نگاه کنید و مراقب اشیاء روی جاده باشید. بادهای قوی باعث میشوند اشیاء مختلف روی بزرگ راه جمع شده یا حتی باعث میشود این نخاله هامستقیما روی مسیر شما قرار بگیرد. با نگاه کردن به جلو و دادن زمان بیشتر برای واکنس میتوانید به خطرات ایجاد شده در جاده واکنش نشان دهید.
– استفاده نکردن از کنترل کننده سرعت. هنگامی که بادهای شدید شروع به وزیدن میکنند، میتوانید از پدال گاز برای حداکثر کنترل استفاده کنید. کنشگر بودن. صبر کنید تا طوفان تمام شود. ممکن است کنار جاده ایستادن و استراحت کردن ایمنتر باشد.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است