AdobeStock 68092733 450x300px

قانون میگوید در زمان رانندگی باید از نظر مالی مسئول اعمال خود و همه وسایل نقلیه موتوری خود باشید. اکثر رانندگان یک بیمه مسئولیت را به عنوان اثبات مسئولیت مالی انتخاب میکنند. اگر تصادفی داشتید که تحت پوشش بیمه نباشد، یا بیمه نداشته باشید، گواهینامه شما به حالت تعلیق در خواهد آمد. در صورت مشخص نبودن راننده، گواهینامه مالک وسیله نقلیه درگیر در تصادف به حالت تعلیق در خواهد آمد. حداقل مقدار که بیمه* شما باید در هر تصادف پوشش دهد بدین شرح است:
15000 دالر برای فوت یا مجروح شدن یک نفر.
30000 دالر برای فوت یا مجروح شدن بیش از یک نفر.
5000 دالر برای وارد خسارت کردن به اموال.

قبل از خرید بیمه برای اینکه متوجه شوید مأمور/کارگزار و بیمهکننده دارای مجوز اداره بیمه کالیفرنیا (Insurance of Department California (هستند با شماره HELP-927-800-1 تماس بگیرید. اگر در حال بازدید از کالیفرنیا هستید یا تازه به این ایالت نقل مکان کردهاید، آگاه باشید که بعضی از شرکتهای بیمه خارج از کالیفرنیا مجوز فعالیت در این ایالت را ندارند. قبل از ورود به کالیفرنیا، از شرکت بیمه خود بپرسید که آیا تصادف در این ایالت تحت پوشش بیمه قرار میگیرد. در صورت تصادف در کالیفرنیا، برای جلوگیری از تعلیق امتیاز رانندگی خود باید هر 3 شرط زیر را رعایت کنید:
1 .بیمه مسئولیت شما باید آسیب بدنی و خسارت اموال که برابر یا بیشتر از حد مورد نیاز مطرح شده در این بخش است را پوشش دهد.
2 .شرکت بیمه شما باید وکالتنامهای را صادر کندکه به DMV اجازه دهد به عنوان نماینده قانونیاش در خدمات قانونی کالیفرنیا عمل کند.
3 .باید خودروی خود را قبل از آمدن به کالیفرنیا بیمه کنید. هنگامی که خودرو در کالیفرنیا ثبت شد نمیتوانید از بیمهنامه ثبت شده در خارج از ایالت استفاده کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است
به بالای صفحه بردن