+1 916 237 7151 info@farsidmv.com

 

به خاطر داشته باشید که کلیه داروها، داروهای تجویزی یا بدون نسخه دارای خطرات احتمالی بوده و میتوانند رانندگی شما را تحت تأثیر قرار دهند. داروهای بدون نسخه که برای سرماخوردگی و آلرژی مصرف میکنید میتوانند باعث خوابآلودگی شما شده و بر توانایی رانندگی شما تأثیر بگذارند. اگر الزم است دارو را قبل از رانندگی مصرف کنید، در مورد اثرات دارو با پزشک یا داروساز مشورت کنید. آگاه شدن از اثرات داروهایی که مصرف میکنید وظیفه شما است. موارد زیر را پیش از رانندگی انجام ندهید:
ترکیب داروها، مگر با دستور پزشک. مصرف داروهای تجویز شده برای فرد دیگر. استفاده از مشروبات الکلی و دارو )تجویز شده یا بدون نسخه(

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است