11896190 16x9 xlarge

اگر خودروی شما در مسیر راه آهن متوقف یا به هر صورت خاموش شده و مسیر را مسدود کرده باشد، هیچ تصادف یا صدمهای وجود نداشته باشد، و:

چراغهای هشدار در حال چشمک زدن هستند/قطار در حال نزدیک شدن است—فورا ً از خودروی خود خارج شده و در زاویه 45 درجه به دور از مسیر راه آهن و به طرفی که قطار میآید بدوید و سپس با 1-1-9 تماس بگیرید. پیش از رسیدن قطار تنها 20 ثانیه فرصت دارید فرار کنید

چراغهای هشدار چشمک نمیزنند/قطاری را در حال نزدیک شدن مشاهده نمیکنید از خودروی خود خارج شوید و فورا با شماره سیستم اطالع رسانی
اضطراری )ENS, System Notification Emergency )که بر روی تابلوهای محل راه آهن یا جعبه کنترل فلزی نزدیک مسیرها وجود دارد تماس بگیرید. محل، شماره تقاطع )در صورت وجود( و نام خیابان یا بزرگراهی که با مسیر قطار تقاطع ایجاد کرده است را اعالم کنید
ً ذکر کنید که خودرو در مسیر قطار قرار دارد. پس از تماس با  حتما
ENS ،با 1-1-9 تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است
به بالای صفحه بردن