+1 916 237 7151 info@farsidmv.com

 

اگر خودروی شما در مسیر راه آهن متوقف یا به هر صورت خاموش شده و مسیر را مسدود کرده باشد، هیچ تصادف یا صدمهای وجود نداشته باشد، و:چراغهای هشدار در حال چشمک زدن هستند/قطار در حال نزدیک شدن است—فورا ً از خودروی خود خارج شده و در زاویه ۴۵ درجه به دور از مسیر راه آهن و به طرفی که قطار میآید بدوید و سپس با ۱-۱-۹ تماس بگیرید. پیش از رسیدن قطار تنها ۲۰ ثانیه فرصت دارید فرار کنیدچراغهای هشدار چشمک نمیزنند/قطاری را در حال نزدیک شدن مشاهده نمیکنید از خودروی خود خارج شوید و فورا با شماره سیستم اطالع رسانیاضطراری )ENS, System Notification Emergency )که بر روی تابلوهای محل راه آهن یا جعبه کنترل فلزی نزدیک مسیرها وجود دارد تماس بگیرید. محل، شماره تقاطع )در صورت وجود( و نام خیابان یا بزرگراهی که با مسیر قطار تقاطع ایجاد کرده است را اعالم کنیدً ذکر کنید که خودرو در مسیر قطار قرار دارد. پس از تماس با حتماENS ،با ۱-۱-۹ تماس بگیرید.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است