+1 916 237 7151 info@farsidmv.com

 

فردی که به رانندگی بیاحتیاط یا شرکت در مسابقه سرعت که موجب وارد آمدن آسیب بدنی
به افراد شده محکوم شود مشمول مجازاتهای زیر خواهد شد:
زندان.
جریمه.
هم جریمه و هم زندان ((a(23104 §CVC.(

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است