فردی که به رانندگی بیاحتیاط یا شرکت در مسابقه سرعت که موجب وارد آمدن آسیب بدنی
به افراد شده محکوم شود مشمول مجازاتهای زیر خواهد شد:
زندان.
جریمه.
هم جریمه و هم زندان ((a(23104 §CVC.(

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است

به بالای صفحه بردن