+1 916 237 7151 info@farsidmv.com

 

در صورت تصادف، مراتب را طی ۱۰ روز به اداره وسایل نقلیه موتوری (DMV (اطالعدهید اگر:- وارد آمدن بیش از ۱۰۰۰ دالر خسارت به اموال افراد.- مصدوم (بدون توجه به میزان جراحت) یا کشته شدن فردی در تصادف.هر راننده (یا مأمور بیمه، کارگزار یا نماینده قانونی راننده) باید یک گزارش را نزد DMV تهیه کند، آن هم با استفاده از فرم گزارش تصادف رانندگی رخ داده در کالیفرنیا (۱ SR, California in Occurring Accident Traffic of Report .(به وبسایت gov.ca.dmv.www مراجعهکنید یا با شماره ۰۱۳۳-۷۷۷-۸۰۰-۱ تماس بگیرید و فرم SR۱ را درخواست کنید. CHP یا پلیس این گزارش را برای شما انجام نخواهد داد.چه مقصر باشید یا نباشید، حتی اگر تصادف در یک ملک خصوصی رخ داده باشد، شما یا نماینده شما باید این گزارش را تهیه کنید. امتیاز رانندگی شما در موارد زیر به حالت تعلیق در خواهد آمد:- در صورت تهیه نکردن این گزارش.- برای حداکثر ۴ سال، اگر شما پوشش مناسب بیمه نداشته باشید، صرف نظر از اینکه چه کسی در تصادف مقصر بود. در طول ۳ سال آخر این تعلیق، در صورت ارائه گواهی بیمهکالیفرنیا )۱P SR/SR۲۲, Certificate Proof Insurance California )و حفظ آن در طول ۳ سال، گواهینامه رانندگی میتواند به شما تحویل داده شود.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است